Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino - Dargiń - Grzybnica - etap I

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 76-015 Manowo, Cisowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 340 72 76, , fax. 94 342 44 26
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie
  Cisowa 21
  76-015 Manowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 340 72 76, , fax. 94 342 44 26
  REGON: 33096057500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pzd.powiat.koszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino - Dargiń - Grzybnica - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  powiatowej nr 3501Z Świelino – Dargiń – Grzybnica - etap I na odcinku o długości 6466 m. Podstawowy zakres robót obejmuje: a) przebudowę i wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z jej poszerzeniem do szerokości 5,5m. (przejścia przez miejscowości) oraz z poszerzeniem do szerokości 6.m.(odcinki szlakowe).Kategoria obciążenia ruchem KR2. Układ warstw: Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej na istniejącej jezdni bitumicznej (warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego) - istniejąca nawierzchnia bitumiczna, - warstwa wyrównawcza grubości minimum 8cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-KR2 wytwarzanego i układanego na gorąco, - warstwa ścieralna grubości 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2 wytwarzanego i układanego na gorąco, Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej na istniejącej jezdni bitumicznej (warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego) - istniejąca nawierzchnia bitumiczna, - warstwa wyrównawcza grubości minimum 8cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie, - warstwa wiążąca grubości 6cm z betonu asfaltowego AC 16W dla kR1-KR2 wytwarzanego i układanego na gorąco, - warstwa ścieralna grubośc i 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2 wytwarzanego i układanego na gorąco, Konstrukcja nawierzchni na całej szerokości jezdni drogi powiatowej,na poszerzeniach oraz skrzyżowaniach z drogami gminnymi i na spowolnieniach. - istniejący grunt, -stabilizacja gruntu na głębokość 20cm Rm = 2,5Mpa, -podbudowa pomocnicza grubości 12cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, -podbudowa zasadnicza grubości 8cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, -warstwa wiążąca grubości średnio 6cm z betonu asfaltowego AC 16W dla kR1-KR2 wytwarzanego i układanego na gorąco, - warstwa ścieralna grubości 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2 wytwarzanego i układanego na gorąco, b)wykonanie ciągów pieszych, c)remont mostu w m. Dargiń, d)remont kanalizacji deszczowej, e)wykonanie zjazdów, f)wykonanie poboczy, g)wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, h)wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, Zadanie realizowane będzie w trzech etapach tj.: etap I (roboty do wykonania w terminie do 29.11.2019r.) a)roboty przygotowawcze (odcinek od km 0+000 do km 4+466,96) , etap II (roboty do wykonania w terminie do 30.11.2020r., odcinek od km 0+000 do km 4+466,96 ) a)roboty rozbiórkowe, b)roboty ziemne, c)regulacja wysokościowa studzienek, d)remont kanalizacji deszczowej, e)podbudowy, f)krawężniki i oporniki, g)przepusty pod zjazdami i drogami, h)ciągi piesze, i)zjazdy, j)remont mostu, k)nawierzchnia jezdni, l)spowolnienia, ł)wyniesione przejście dla pieszych, m)skrzyżowania, n)rowy, o)pobocza, p)urządzenia bezpieczeństwa ruchu, etap III (roboty do wykonania w terminie do 29.07.2021r.odcinek od km 4+466,96 do km 6+466,00) a)roboty przygotowawcze, b)roboty rozbiórkowe, c)roboty ziemne, d)podbudowy, e)nawierzchnia jezdni, f)zjazdy, g)spowolnienia, h)skrzyżowania i)rowy j)pobocza k)przepusty pod zjazdami i drogami l)urządzenia bezpieczeństwa ruchu 2.Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót (etap I, etap II, etap III) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące odpowiednio załączniki nr 10, 2 i 11 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233223-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY sporządzony na/wg Załącznika nr 1 do SIWZ, 2.Jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO(A) do działania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy ) – o ile umocowanie(a) osoby(ób) występujących w imieniu Wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów. 3.ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/OSOBY udostępniającego(ej) Wykonawcy swoje zasoby sporządzone na /wg Załącznika nr 8 do SIWZ (wypełniają tylko podmioty, które udostępniają Wykonawcy swoje zasoby) należy dołączyć do oferty (jeżeli występuje); 4.OŚWIADCZENIE WYKONAWCY sporządzone na /wg załącznika nr 6 lub 7 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Uwaga! Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą (jeżeli występują) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. WYKONAWCY ZAGRANICZNI: Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa: 1)oświadczenia/dokumenty wymagane w prowadzonym postępowaniu wymienione w pkt. III.3) III.5)7) niniejszego ogłoszenia takie same jak wykonawca polski 2)dokument wymagany w prowadzonym postępowaniu wymieniony w pkt. III.4) niniejszego ogłoszenia zgodnie ze wskazaniem w tym punkcie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach