Przetargi.pl
Konserwacja urządzeń i instalacji przepompowni i oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w kompleksach wojskowych na terenie administrowanym przez 17 WOG Koszalin.

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 75-901 Koszalin, 4 Marca
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 45 68 15, 261 45 61 95 , fax. 261 45 62 44
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  4 Marca 3
  75-901 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 68 15, 261 45 61 95, fax. 261 45 62 44
  REGON: 33120312800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.17wog.ron.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja urządzeń i instalacji przepompowni i oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w kompleksach wojskowych na terenie administrowanym przez 17 WOG Koszalin.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji urządzeń i instalacji przepompowni i oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w kompleksach wojskowych na terenie administrowanym przez 17 WOG Koszalin, wyszczególniona w Specyfikacji technicznej, tj. w Załączniku nr 1 i 1a do SIWZ. 2. Zamawiający wymaga świadczenia usług przez Wykonawcę zatrudniającego wyszkolony personel, posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie w serwisowaniu urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50511000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa szczegółowe wymagania w ramach w/w warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 17wog.wp.mil.pl, zakładka Zamówienia publiczne/2019/powyżej 30000 euro informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oferta musi zawierać: 1) Formularz oferty – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty oraz w załącznikach 2a do SIWZ – Formularz cenowy szczegółowy , 2) w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba (y) inna (e) niż upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego (ych) będzie wynikać zakres umocowania. 3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załączniki nr 3 do SIWZ. 5) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik do SIWZ, wzór – załącznik nr 4 do SIWZ, 6) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Część VII pkt 7 SIWZ, jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach