Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2958L na odcinku od km 5+223 do km 5+580 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Różaniec.

Gmina Tarnogród ogłasza przetarg

 • Adres: 23-420 Tarnogród, T. Kościuszki
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 897 161, , fax. 846 897 731
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarnogród
  T. Kościuszki 5
  23-420 Tarnogród, woj. lubelskie
  tel. 846 897 161, , fax. 846 897 731
  REGON: 00055148000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtarnogrod.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2958L na odcinku od km 5+223 do km 5+580 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Różaniec.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie chodnika w miejscowości Różaniec na odcinku od km 5+223 do km 5+580 drogi powiatowej nr 2958L. 2. W zakres robót wchodzą następujące elementy podstawowe: 1) Roboty ziemne, 2) Wykonanie odwodnienia, 3) Ustawienie obramowań, 4) Wykonanie nawierzchni chodnika, 5) Wykonanie nawierzchni przejazdów przez chodnik, 6) Roboty wykończeniowe. 3. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego opisu, tj.: 1) Projekt budowlany, 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) Przedmiar robót. Przedmiar robót załączony do SIWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową wystąpienie w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe oraz nie będzie uprawniało do żądania dodatkowego wynagrodzenia jeżeli roboty te ujęte były w projekcie lub projekcie wykonawczym. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. 4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu na którym będą wykonywane roboty oraz jego otoczenia. 5. Rozwiązania równoważne. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 upzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 upzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 upzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 6. Gwarancja. Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i zamontowane materiały stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny). Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszt uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 7. Ubezpieczenie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia robót zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 11 istotnych postanowień umowy (zał. nr 8 do siwz). 8. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia; 3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a upzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w § 14 istotnych postanowień umowy (zał. nr 8 do siwz). 9. Klauzula zatrudnienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a upzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne montażowe objęte zakresem zamówienia, określonym w pkt. 2 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. (Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a upzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 13 istotnych postanowień umowy (zał. nr 8 do siwz).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są przed upływem terminu składania ofert określonym w § 11 ust. 1 pkt 3 siwz do wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 upzp. tj. w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3. Złożone wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania (zgodnie z § 9 siwz) tj. 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 4. W przypadku nie zabezpieczenia oferty dopuszczalną formą wadium lub wniesienia wadium w sposób nieprawidłowy, Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b upzp odrzuci ofertę Wykonawcy. 5. Wadium w formie pieniężnej zgodnie z art. 45 ust. 7 upzp Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. 6. Dane dotyczące rachunku Zamawiającego na który należy wpłacić kwotę wymaganego wadium: Nr rachunku: 51 9637 0001 2001 0000 0404 0012 Dane banku: Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie ul. Partyzantów 9, 23-420 Tarnogród 7. Na dyspozycji przelewu wymaganej kwoty wadium należy umieścić informację o tym, że przelewana kwota to wadium dotyczące przedmiotowego przetargu. Informacja na dyspozycji przelewu może mieć następującą postać: “WADIUM – BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI RÓŻANIEC” 8. Wadium wnoszone w formie pieniężnej winno zabezpieczać ofertę począwszy od upływu terminu składania ofert, tzn. powinno znaleźć się na koncie bankowym Zamawiającego przed upływem terminu określonego w § 11 ust. 1 pkt 3) siwz, uwzględniając uwarunkowania bankowe (sesje) związane z przelewaniem kwot pieniężnych. 9. Kopię dowodu wniesienia wadium w formie określonej w ust. 2 pkt 1 zaleca się załączyć do składanej oferty. 10. Wadium w pozostałych akceptowanych formach niepieniężnych regulowanych upzp należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy zachowaniu poniższych zasad: 1) dokument potwierdzający wniesienie wadium w akceptowanych formach niepieniężnych należy złożyć w formie oryginału w oddzielnej kopercie niż oferta; 2) jeżeli wadium będzie składane osobiście należy je złożyć w sposób i terminie określonym w § 11 ust. 1 pkt 1) i 3) siwz tak jak dla oferty; 3) jeżeli będzie wysyłane pocztą lub kurierem należy umieścić je w oddzielnej kopercie niż oferta z opisem: “WADIUM – BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI RÓŻANIEC” Gmina Tarnogród ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród 4) wadium w ten sposób przekazane musi bezwzględnie wpłynąć w terminie i w miejsce określone w § 11 ust. 1 pkt 1) i 3) siwz tak jak dla oferty. 11. Wadium w formie bezgotówkowej winno zawierać co najmniej: 1) wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia); 2) wskazanie beneficjenta (Gmina Tarnogród ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród); 3) określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres związania ofertą); 4) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium); 5) gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na każde żądanie; 6) przyczyny zatrzymania wadium przez Zamawiającego określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 upzp. 12. UWAGA: W związku z utrudnieniami związanymi z otrzymaniem przez Wykonawców dokumentów w postaci gwarancji wadialnych sporządzonych w formie pisemnej (oryginał dokumentu z własnoręcznym podpisem) ze względu na ograniczenia funkcjonowania banków i zakładów ubezpieczeń związane z ogłoszonym w Polsce stanem epidemiologicznym, Zamawiający dopuszcza wniesienie gwarancji wadialnych w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby umocowanej do reprezentowania gwaranta). W przypadku wniesienia wadium w formie elektronicznej, dokument nie może zawierać informacji, iż „gwarancja wygasa w momencie zwrotu oryginału dokumentu”. Wadium w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnosi się się przed upływem terminu składania ofert określonym w § 11 ust. 1 pkt 3 siwz na adres poczty elektronicznej przetargi@tarnogrod.pl. 13. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 46 upzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia warunku w w/w zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 upzp Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do siwz) o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 upzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy zostanie złożona tylko jedna oferta Zamawiający nie wymaga składania w/w oświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach