Przetargi.pl
Poprawa efektywności energetycznej budynków Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o. o. w Zamościu -powtórzenie

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Peowiaków
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 775 000, , fax. 846 385 145
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
  ul. Peowiaków 1
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 846 775 000, , fax. 846 385 145
  REGON: 95121753600026
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa efektywności energetycznej budynków Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o. o. w Zamościu -powtórzenie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane niezbędne do realizacji przedsięwzięcia w zakresie: ocieplenie budynków; częściową wymianę instalacji CO; wymiana stolarki okiennej ; modernizację instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach bloku operacyjnego oraz wentylacji mechanicznej w kuchni szpitalnej ; wymianę oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie energooszczędne , instalacja systemu zarządzania energią. Projekt obejmuje 6 budynków szpitala o różnym zakresie prac, które przedstawiamy poniżej. Budynek Nr 1 - Zabiegowy ( Ortopedia , Blok operacyjny, laboratorium ) • Ocieplenie stropu oraz stropodachu wentylowanego • Ocieplenie dachu maszynowni oraz klatki schodowej ( laboratorium ) • Wymiana ściany z pustaków szklanych na okno • Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej polegająca na wymianie w salach operacyjnych wentylacji mechanicznej na wentylację mechaniczną z rekuperacją. Centrala klimatyzacyjno-wentylacyjna z wymiennikiem ciepła o sprawności 80%. • Modernizacja instalacji c.o - montaż termo zaworów z pracami towarzyszącymi • Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie typu LED w tym lamp operacyjnych Budynek Nr 2 - Przychodnia i Administracja • Zastąpienie ściany z luksferów warstwą styropianu z wykonaniem tynku cienkowarstwowego. • Ocieplenie stropodachu wentylowanego warstwą wełny mineralnej granulowanej • Wymiana okien na nowe wyposażone w automatyczne nawiewniki higrosterowane. • Zastąpienie ściany z luksferów oknami • Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic warstwą styropianu wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego. • Ocieplenie ścian zewnętrznych szczytowych i podłużnych warstwą styropianu wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego • Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic przy gruncie warstwą styropianu • Modernizacja instalacji c.o- montaż termo zaworów z pracami towarzyszącymi • Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie typu LED Budynek Nr 3 – Oddział Chorób Płuc • Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem polegające na usunięciu zbrylonej wełny mineralnej i ułożenie warstwy styropianu z wykonaniem wylewki cementowej. • Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie typu LED Budynek Nr 4 - Oddział Chorób Wewnętrznych • Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie typu LED Budynek Nr 5 - Apteka szpitalna • Wymiana okien w budynku, w tym na parterze okna antywłamaniowe • Ocieplenie dachu ( stropodachu ) warstwą styropapy • Ocieplenie ścian piwnic nad gruntem warstwą styropianu wraz z tynkiem mozaikowym • Wymiana ściany z pustaków szklanych na okna • Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu z tynkiem mineralnym • Wymiana 3 szt. drzwi • Ocieplenie ścian piwnic warstwą styropianu wraz zabezpieczeniem przeciwwilgociowym. • Modernizacja instalacji c.o. polegająca na wymianie wyeksploatowanej instalacji c.o. w tym wymiana grzejników, montaż zaworów termostatycznych i regulacyjnych z niezbędnymi pracami towarzyszącymi • Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie typu LED Budynek Nr 6 - Kuchnia i Barek • Montaż automatycznych nawiewników higrosterowanych w oknach istniejących • Ocieplenie stropodachu niewentylowanego nad kuchnią i magazynem oraz dachu naświetli • Zamurowanie 2 szt. otworów drzwiowych • Wymiana starych okien na nowe wyposażone w automatyczne nawiewniki higrosterowane • Ocieplenie ścian zewnętrznych • Wymiana ( 3 szt.) drzwi zewnętrznych na nowe • Modernizacja instalacji c.o. - montaż termo zaworów • Remont instalacji wentylacji mechanicznej wraz z montażem systemu odzysku ciepła, w pomieszczeniach kuchni • Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie typu LED Wprowadzenie systemu zarządzania energią (dotyczy wszystkich 14 budynków szpitala) 1. Doposażenie węzłów rozdziału ciepła w elementy sterowania i zarządzania energią: • Montaż zaworów trójdrożnych z siłownikiem • Montaż zaworów termostatycznych • Montaż ciepłomierzy elektronicznych – przesyłanie danych do komputera centralnego • Elektroniczne pompy obiegowe z falownikiem • Regulator elektroniczny wyposażony w interfejs • Wykonanie izolacji termicznej przewodów • Aplikacja komputerowa do gromadzenia i przetwarzania danych z ciepłomierzy 2. Szczegółowy opis zakresu prac oraz technologia wykonania robót, a także zakres określone zostały w załączonych do SIWZ projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych a także przedmiarze robót (pomocniczo) stanowiących załączniki nr 1 do SIWZ. Oferta ma być kompletna z uwzględnieniem wszystkich branż a także powinna uwzględniać wszystkie czynności i koszty wynikające z projektu budowlanego (przygotowanie terenu, niezbędne roboty rozbiórkowe itp.). Wykonawca na własny koszt zagospodaruje powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odpady zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 701 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (należy w tym celu wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 do siwz). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach