Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2811G Bałdowo - Narkowy - Subkowy, na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 do skrzyżowania z drogą krajową nr 1 w Subkowach - dokumentacja projektowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
  ul. Armii Krajowej 84 84
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2811G Bałdowo - Narkowy - Subkowy, na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 do skrzyżowania z drogą krajową nr 1 w Subkowach - dokumentacja projektowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2811G Bałdowo - Narkowy - Subkowy, na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 do skrzyżowania z drogą krajową nr 1 w Subkowach. 2.1. ZAKRES OPRACOWANIA 2.1.1. Zakres robót objętych projektem Przebudowa drogi - jezdnia K-2 szerokości 6 m - odwodnienie jezdni (odtworzenie rowów, ocena stanu technicznego wszystkich przepustów z ewentualnymi koniecznymi remontami lub przebudową) - remont mostu na 3+998 km drogi (remont kapitalny) - wykonanie ścieżki rowerowej na całej długości drogi (etap II) - wykonanie chodnika w terenie zabudowanym - wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu - profilowanie poboczy - budowa ronda w centrum wsi Subkowy (średnica na podstawie badań i prognozy ruchu) 1+314 skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 1+965 zatoka autobusowa 2+400 przepust pod drogą 2+560 skrzyżowanie z drogą gminną 3+010 skrzyżowanie z droga gminną - ulica Henryka Dąbrowskiego w Narkowach 3+010 chodnik jednostronny do 3+450 3+330 skrzyżowanie z drogą gminną (Narkowy - droga krajowa nr 1) - ulicą Wielgłowską w Narkowach 3+390 przystanek autobusowy - zatoki przystankowe po obu stronach drogi 3+400 skrzyżowanie z drogą gminną (Narkowy - Gorzędziej) 3+450 koniec chodnika od 3+010 3+998 most 4+100 skrzyżowanie z droga gminną - ulicą Jana Pawła II w Narkowach, przystanek autobusowy - zatoka przystankowa 4+360 skrzyżowanie z drogą gminną (Narkowy - droga krajowa nr 1) - ulica Polną w Narkowach - przed skrzyżowaniem przystanek autobusowy (czy przenieść go w pobliże ul. Jana Pawła II) 4+715 przepust pod drogą 4+765 zatoka autobusowa (prawa strona) 5+660 przystanek autobusowy - zatoki przystankowe po obu stronach drogi 5+960 skrzyżowanie z drogą gminną (Subkowy - Gorzędziej) 6+124 skrzyżowanie z droga gminną - ulicą Kościelną w Subkowach 6+234 przystanek autobusowy - zatoka przystankowa po lewej stronie drogi 6+857 rondo - skrzyżowanie z drogą gminną 6+857 chodnik po obu stronach drogi 6+998 skrzyżowanie z drogą powiatową (Subkowy - Mała Słońca) 7+200 koniec chodnika dwustronnego, dalej jednostronny (Przychodnia lekarska) 7+385 przepust pod drogą 7+380 przystanek autobusowy - zatoka przystankowa po lewej stronie drogi 7+433 skrzyżowanie z drogą krajową nr 1 Uwagi: Po wykonaniu badań podłoża należy rozważyć możliwość wykorzystania części istniejącej podbudowy jezdni. W projektowanym opracowaniu należy przyjąć rozwiązania korzystne ekonomicznie. Projekt wykonawczy oraz kosztorysy należy przygotować w sposób umożliwiający etapowanie robót - etap I: kompleksowa przebudowa drogi wraz z infrastrukturą, etap II: wykonanie ścieżki rowerowej. 2.1.2. Wymagana zawartość opracowania - opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wraz ze wszystkimi niezbędnymi branżami (projekty, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót). Kosztorysy muszą obejmować wszelkie koszty związane z inwestycją. Wykonawca musi wykonać dokumentację zgodnie z zamówieniem, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zgodnie z normami, z należytą starannością, bez wad i braków, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć - opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót - projekt docelowej organizacji ruchu pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich zarządców dróg, Komendę Powiatową Policji a także zatwierdzony przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Tczewie - dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia (zalecenia wynikające z uzgodnień muszą zostać uwzględnione w dokumentacji) - uzyskanie pozwolenia na budowę (UWAGA! Jeżeli przy projektowanej ścieżce rowerowej niezbędne będzie przeprowadzenie wykupów gruntów, których nie uda się sfinalizować w terminie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie wymagał jedynie pozwolenia na budowę dla etapu I inwestycji). UAWGA! Brak wymaganych uzgodnień lub innych niezbędnych dokumentów nie będzie podstawą do wydłużenia umownego terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego prawa autorskie oraz będzie pełnił nadzór autorski w zakresie opracowań będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Należy przygotować: - projekt budowlano-wykonawczy - 6 egz. (w tym 4 egz. niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę) - kosztorys inwestorski - 1 egz. - specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót - po 2 egz. - dodatkowo całość opracowania w formie elektronicznej w formacie PDF. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o protokół odbioru i zatwierdzenia dokumentacji podpisany bez uwag ze strony Zamawiającego (wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 4 do SIWZ). Podpisanie protokołu może nastąpić po otrzymaniu kompletnego opracowania wraz z pozwoleniem na budowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4.1 Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 4.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 4.1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy?konania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 4.1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za?pewniającej wykonanie zamówienia; 4.1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 4.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 4.2.1 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.1. 4.2.2 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.3 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.2. 4.2.3 W zakresie warunków wskazanych w punkcie 4.1.1 i 4.1.4 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 5.1.1 Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.1 SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć: - oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do terminowego i fachowego wykonania Zamówienia (druk oferty-załącznik nr 1, pkt 2.1 b); - wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat zamówień, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (zamawiający wymaga udokumentowania minimum 2 podobnych zamówień). 5.1.2 Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.2 SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia (druk oferty-załącznik nr 1, pkt 2.1 c); 5.1.3 Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.3 SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności zapewniającej wykonanie Zamówienia (jeżeli są wymagane) oraz że nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy (druk oferty-załącznik nr 1, pkt 2.1 a i pkt 2.1 d). Jednocześnie do oferty należy załączyć: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą opracowywać projekt posiadają uprawnienia do projektowania w branży drogowej, mostowej, elektrycznej, teletechnicznej, gazowej i wod.-kan. oraz należą do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; wykonawcy składający ofertę wspólnie - warunek musi być spełniony łącznie przez składających wspólną ofertę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.powiat.tczew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach