Przetargi.pl
Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5204001 , fax. 058 5204001
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. Dębinki 4 4
  80-211 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 5204001, fax. 058 5204001
  REGON: 00029247400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu laboratoryjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1: dostawa aparatu do przeprowadzania ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym. Zadanie nr 2: dostawa komory laminarnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 389510006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz złożą wszystkie oświadczenia, dokumenty i formularze wymagane przez Zamawiającego. Ocena spełniania warunków: spełnia / nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . 2.W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga opisów lub fotografii, tj.: folder, prospekt bądź inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych dotyczących urządzenia. 3.Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - stanowiący załącznik Nr 1. 4.Wypełniony i podpisany Opis Techniczny - stanowiący załącznik Nr 2.1 i/lub 2.2. 5.Podpisane Oświadczenie Wykonawcy - stanowiące załącznik Nr 3. 6.Zaakceptowany projekt umowy- stanowiący załącznik Nr 4. 7.Wypełniony i podpisany wykaz wykonanych co najmniej 10 dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - stanowiący załącznik Nr 5, wraz z załączonymi dokumentami (referencjami) potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie (dotyczy Zadania nr 1). 8.Kserokopie deklaracji zgodności CE na poszczególne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (w przypadku złożenia przez Wykonawcę deklaracji CE w języku innym niż polski, Zamawiający wymaga dołączenia tłumaczenia deklaracji na język polski, poświadczonego przez Wykonawcę). 9.Kserokopia instrukcji obsługi oferowanego urządzenia w języku polskim. 10.Kserokopia certyfikatów ISO 9001 dla producentów elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsse.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną