Przetargi.pl
Budowa dwóch sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w Tczewie

Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
  ul. Armii Krajowej 84 84
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dwóch sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w Tczewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje budowę dwóch sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w Tczewie - zgodnie z projektami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych z podziałem na następujące zadania: ZADANIE NR 1 - Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie ZADANIE NR 2 - Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Armii Krajowej w Tczewie w rejonie budynków TTBS Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedno lub oba zadania. Cena ofertowa zaproponowana przez Wykonawcę na podstawie załączonej dokumentacji projektowej jest ceną ryczałtową - nie może ulec zmianie. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w niniejszej specyfikacji, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentacji projektowej. Na podstawie posiadanego doświadczenia Wykonawca powinien w cenę ryczałtową wkalkulować ewentualne ryzyko zmiany zakresu robót. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę ryczałtową jednorazowo po zakończeniu i odebraniu całości inwestycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił na przedmiotowy zakres robót rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w KC na okres minimum 36 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331946
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4.1 Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 4.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 4.1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy?konania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 4.1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za?pewniającej wykonanie zamówienia; 4.1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 4.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 4.2.1 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia w postaci wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania minimum dwóch podobnych zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.1. 4.2.2 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.3 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.2. 4.2.3 W zakresie warunków wskazanych w punkcie 4.1.1 i 4.1.4 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 5.1.1 Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.1 SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć: - oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do terminowego i fachowego wykonania Zamówienia (druk oferty - załącznik nr 1, pkt 2.1 b); - wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania zamówień, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie - Zamawiający wymaga udokumentowania minimum dwóch podobnych zamówień (załącznik nr 3); wykonawcy składający ofertę wspólnie - warunek muszą spełniać łącznie wszystkie podmioty składające ofertę, każdy w zakresie, w jakim będzie uczestniczył w realizacji zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą. - potencjał kadrowy - Wykonawca przedstawi w ofercie osobę proponowaną do pełnienia funkcji Kierownika Budowy, która posiada wymagane prawem uprawnienia (wraz z kopią uprawnień oraz aktualnego zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa) - załącznik nr 2; 5.1.2 Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.2 SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia (druk oferty - załącznik nr 1, pkt 2.1 c); 5.1.3 Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.3 SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności zapewniającej wykonanie Zamówienia (jeżeli są wymagane) oraz że nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy (druk oferty - załącznik nr 1, pkt 2.1 a i pkt 2.1 d). Jednocześnie do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.powiat.tczew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną