Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik - Pasiecznik o dł. 1,578 km

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Szpitalna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 756 442 872 , fax. 756 442 872
 • Data zamieszczenia: 2019-05-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
  ul. Szpitalna 4
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 756 442 872, fax. 756 442 872
  REGON: 23082648900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.powiatlwowecki.pl www.bip.powiatlwowecki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik - Pasiecznik o dł. 1,578 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik – Pasiecznik o dł. 1,578 km (km 8+100-9+678). Droga głównie pełni rolę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje: 1. Wykonanie robót budowlanych dla zakresu określonego w dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót. 2. Zastosowanie takich rozwiązań, które zapewnią uzyskanie odstępstw od obowiązujących warunków technicznych, w przypadku kiedy nie ma możliwości ich spełnienia. 3. Wykonawca w wyznaczonym terminie winien wykonać roboty budowlane oraz przekazać kompletny operat kolaudacyjny, o którym mowa w SIWZ Część III. Istotne postanowienia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 15.000 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach