Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G Lubieszewo – Tuja, w km 0+000 – 0+990

Powiat Nowodworski ogłasza przetarg

 • Adres: 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen.Władysława Sikorskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 473 668 , fax. 552 473 670
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowodworski
  ul. gen.Władysława Sikorskiego 23
  82-100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie
  tel. 552 473 668, fax. 552 473 670
  REGON: 19264480800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.nowydworgdanski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G Lubieszewo – Tuja, w km 0+000 – 0+990
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2344G Lubieszewo – Tuja w km 0+000 – 0+990 Gmina Nowy Dwór Gdański, dz. nr 197, 202, obręb Lubieszewo, dz. nr 54, obręb Tuja. 2. Nawierzchnię drogi powiatowej szerokości 4,5 m – 5,0 m, przewidziano jako nawierzchnię bitumiczną, pochyloną obustronnie w kierunku rowów przydrożnych. 3. Konstrukcja nawierzchni jezdni obejmuje wykonanie: 1) Warstwa ścieralna SMA8S, gr. 3 cm, 2) Warstwa wiążąca AC22W, gr. 8 cm, 3) Siatka z włókna szklanego wstępnie przesączona asfaltem o wytrzymałości 120kN/m, 4) Frezowanie na głębokość śr. 4cm – AC16W 4cm. 4. Zjazdy w km 0+020 i 0+050 przewiduje się do odtworzenia z masy bitumicznej, pozostałe zjazdy należy wykonać z kruszywa. Konstrukcja zjazdów rolnych: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5, gr. 20cm. 5. Po południowej stronie drogi, na długości 50m przewiduje się wykonanie pobocza wzmocnionego z kruszywa łamanego, w związku z dużym ruchem pojazdów ciężarowych najeżdżających na pobocze o szerokości 2.7 m. Na pozostałym odcinku projektuje się pobocze z kruszywa o szerokości 0,75m o grubości 11cm. 6. W ramach przebudowy drogi powiatowej przewiduje się wzmocnienie, uszczelnienie i oczyszczenie przepustu w km 0+820, wraz z odtworzeniem pełnej konstrukcji drogowej nad przepustem. Po wykonaniu konstrukcji należy odtworzyć umocnienie wlotów poprzez obrukowanie. 7. W ramach przebudowy drogi powiatowej przewiduje się wymianę oznakowania pionowego na nowe zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311). 8. Dodatkowo należy uwzględnić prace ziemne. 9. Rozwiązania techniczne zostały zawarte w opracowaniu projektowym. 10. W czasie robót należy zapewnić przejazd drogą powiatową nr 2344G. 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniki do SIWZ. 12. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 13. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 14. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych (głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia. 15. Wykonawca po wykonaniu robót objętych zakresem zamówienia opracuje i przekaże Zamawiającemu 3 komplety dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej edytowalnej (rysunki- Auto Cad, wersja nie wyższa niż Auto Cad 2013, pliki tekstowe – Word lub Open Office oraz w formacie PDF. 16. Ponadto wraz z dokumentacją Wykonawca jest obowiązany dostarczyć kosztorys powykonawczy, który został zweryfikowany i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 17. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót: prace ziemne, wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni, zagęszczanie podłoża z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. 18. Wyżej wymienione prace wykonywane będą przez osoby, które zostaną wymienione w wykazie pracowników przedstawionym Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji prac. 19. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań zawarty został w projekcie umowy. 20. Destrukt pochodzący z frezowania istniejącej nawierzchni wykonawca robót wywiezie w całości w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 30 km. Koszty wywozu destruktu ponosi wykonawca robót i powinny zostać ujęte w cenie jednostkowej za frezowanie na etapie kalkulacji oferty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach