Przetargi.pl
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo – rowerowego.”

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 62-300 Września, ul. Fryderyka Chopina
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6402051, 6404457 , fax. 616 402 051
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Fryderyka Chopina 10
  62-300 Września, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6402051, 6404457, fax. 616 402 051
  REGON: 63126570000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wrzesnia.powiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo – rowerowego.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo – rowerowego.” Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 - opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do ofert należy dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodnie z art. 25 a ust. 1 ustawy PZP - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ; 2) formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 3) w przypadku działania przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii; 4) kosztorys ofertowy. 2. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA: Wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego rozdziału w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach