Przetargi.pl
Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2019/2020

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, pl. Kościuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-655256980; 0-655256983 , fax. 0655256979
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  pl. Kościuszki 4
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 0-655256980; 0-655256983, fax. 0655256979
  REGON: 41110351000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zdp.leszno.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie od podpisania umowy do 15 kwietnia 2020 roku. Zadanie zostało opisane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Zimowe utrzymanie dróg będzie prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. 2005 r., nr 230 poz. 1960). Zakres robót obejmuje usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie dróg mieszaniną piasku i soli, oraz odśnieżanie dróg na terenie powiatu leszczyńskiego. Zarząd Dróg Powiatowych zapewnia pługi, zawieszenia, piaskarki, lampy pulsujące (na piaskarki ), urządzenie GPS. Zamawiający dla samochodu pod pług, samochodu pod piaskarkę ustala za 1 godz. dyżuru cenę netto równą cenie 10 km, zgodnie z podaną przez Wykonawcę w ofercie ceną netto za 1 km. Dla ładowarek, koparek, równiarek, spycharek, dla pługów ciągnikowych w sytuacjach wymagających dyżuru, ustala się za 1 godz. dyżuru kwotę netto równą 1/3 ceny netto za 1 godz. pracy podanej przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę brutto, obejmującą cenę netto plus obowiązujący podatek VAT 8%. Zapotrzebowanie sprzętu i transportu dotyczy zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Krzemieniewo, Rydzyna, Osieczna, Lipno, Święciechowa, Włoszakowice, Wijewo, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie. Szczegółowy zakres usług zawiera Szczegółowa specyfikacja techniczna oraz wzór umowy stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ, jako oddzielne pliki. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Zadanie częściowe nr: 1, 2, 3 - Usługa ładowarką o pojemności łyżki 0,5 m3 z możliwością załadunku materiałów na wysokość min. 3,0 m. CPV 90.63.00.00-2, Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godz netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 3 szt. w/w ładowarek. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej, w zależności od warunków pogodowych, w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę. Zadanie częściowe nr 4 - Usługa spycharką (z możliwością przemieszczania z zestawem niskopodwoziowym). CPV 90.62.00.00-9, Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godz netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 1 szt. w/w spycharki. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej, w zależności od warunków pogodowych. Zadanie częściowe nr 5, 6, 7 - Usługa równiarką. CPV 90.62.00.00-9, Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 3 szt. równiarek. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej, w zależności od warunków pogodowych, w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę. Zadania częściowe nr 8, 9, 10, 11,12, 13, 14 - Usługa koparko-ładowarko-spycharką o mocy minimum 100 KM do odśnieżania dróg. CPV 90.62.00.00-9, Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godz pracy netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 7 koparko-ładowarko-spycharek o mocy min. 100 KM. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej, w zależności od warunków pogodowych, w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę. Zadania częściowe 15, 16, 17, 18 Ciągnik rolniczy o mocy do 100 KM pod pług ciągnikowy lekki (pług zamawiającego). CPV 90.62.00.00-9, Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godz pracy netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 4 ciągniki rolnicze o mocy do 100 KM pod pług lekki. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej, w zależności od warunków pogodowych, w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną. Zadania częściowe nr 19, 20 - Ciągnik rolniczy o mocy powyżej 100 KM pod pług ciągnikowy średni ( pług zamawiającego). CPV 90.62.00.00-9, Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godz netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 2 ciągniki rolnicze o mocy powyżej 100 km pod pług średni. Sprzęt będzie wykorzystany w zależności od warunków pogodowych w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną. Zadania częściowe nr 21, 22, 23, 24 - Ciągnik rolniczy z pługiem Wykonawcy CPV 90.62.00.00-9, Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godz pracy netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 4 ciągniki rolnicze z pługiem Wykonawcy. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych, w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną. Zadania częściowe nr 25, 26 - Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności powyżej 12 ton z minimalną dł. skrzyni 6 m. pod pług średni zamawiającego z możliwością montażu w kabinie kierowcy urządzeń sterujących pod piaskarko-solarkę (piaskarka zamawiającego), CPV 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 2 szt. w/w samochodu pod pług i piaskarkę. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych. Zadanie częściowe nr 27 - Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności powyżej 10 ton z minimalną dł. skrzyni 6 m. z możliwością montażu w kabinie kierowcy urządzeń sterujących pod piaskarkę model STRATOS (piaskarka zamawiającego), i pod pług Zamawiającego. CPV 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 1 samochód pod w/w piaskarkę i pług. Sprzęt będzie wykorzystany w zależności od warunków pogodowych. Zadanie częściowe nr 28 - Ciągnik rolniczy o mocy powyżej 180 KM pod pług ciągnikowy średni (pług Zamawiającego) i do piaskarki zamontowanej na przyczepie ciągnikowej (Zamawiającego).Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 1 szt. w/w ciągnika rolniczego. CPV 90.62.00.00-9, Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godz pracy netto i brutto. Sprzęt będzie wykorzystany w zależności od warunków pogodowych.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 40% zamówienia podstawowego. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - kierowca, - operator sprzętu. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o której mowa w pkt. 12 powyżej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego zadań, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dowodów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę umów o pracę z pracownikami wykonującymi prace w w/w zakresie. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt. 13 i 14 powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w Szczegółowych warunkach umowy na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2019/2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90630000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.2.1. lit. a) SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) jeżeli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 2) oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (Załącznik nr 12 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach