Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków szkół podstawowych – Roboty termomodernizacyjne na budynku szkoły w Nowym Belęcinie, gm. Krzemieniewo

Gmina Krzemieniewo ogłasza przetarg

 • Adres: 64-120 Krzemieniewo, ul. Dworcowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-65 5369200 , fax. 0-65 5297515
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzemieniewo
  ul. Dworcowa 34
  64-120 Krzemieniewo, woj. wielkopolskie
  tel. 0-65 5369200, fax. 0-65 5297515
  REGON: 41105068100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzemieniewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków szkół podstawowych – Roboty termomodernizacyjne na budynku szkoły w Nowym Belęcinie, gm. Krzemieniewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynków szkół podstawowych – roboty termomodernizacyjne na budynku szkoły w Nowym Belęcinie, gm. Krzemieniewo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera kosztorys ofertowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – stanowiące Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Wskazanie w dokumentacji przykładowych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku , gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały o urządzenia zaproponowane w kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji których dotyczy. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów techniczno – użytkowych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Wskazanie (o ile nastąpiło w opisie przedmiotu zamówienia) znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych należy traktować wyłącznie jako przykładowe z możliwością zastosowania materiałów, urządzeń równoważnych, tj.o parametrach technicznych, użytkowych, funkcjonalnych, jakościowych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne materiałów i urządzeń są parametrami minimalnymi. Do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia dopisuje się wyrazy „lub równoważne”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości : - 5.000,00 zł (słownie:pięć tysiący złotych) 9.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 9.2.1. pieniądzu, 9.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 9.2.3. gwarancjach bankowych, 9.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 9.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.) 9.3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 63 2490 0005 0000 4600 9207 4893 z adnotacją z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty. 9.4. Wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginału dokumentu w miejscu składania ofert. Kserokopię dokumentu należy dołączyć do oferty. Dokument wadialny powinien mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 9.5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 9.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 9.9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 9.9.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 9.9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W niniejszym postępowaniu brak odrębnych przepisów wymagających posiadanie kompetencji lub uprawnień
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę, którą część zamówienia zamierza zlecić do wykonania Podwykonawcy i podania firm Podwykonawców w oświadczeniu dot. przesłanek wykluczenia (o ile jest to wiadome w momencie składania ofert), zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli: a) warunki opisane w pkt 5.1.2. - wystarczające jest, aby dowolny Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, wykazał spełnianie tego warunku; b) warunki określone w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy powinien spełnić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia samodzielnie; c) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, wskazane w pkt 6.1.2. SIWZ oraz o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku oferty składanej przez wspólników spółki cywilnej postanowienia pkt 5.4.2. SIWZ stosuje się odpowiednio. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia . Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.5.1., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.5.1. Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3.1. Oświadczenie z art. 6.1.2. SIWZ ww. Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt: - 6.3.1. niniejszej SIWZ przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; - wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem odpowiednio terminów , o których mowa w pkt 6.6 lit.a W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach