Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1996Z na odcinku Żabin – Nowe Laski

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Złocieniecka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 633 283 , fax. 943 633 283
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Złocieniecka
  78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 633 283, fax. 943 633 283
  REGON: 33096362200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdp.powiatdrawski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1996Z na odcinku Żabin – Nowe Laski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1996Z w km 0+200 do 6+400 między miejscowościami Żabin i Nowe Laski (gmina Wierzchowo, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie). Roboty budowlane zakresem swoim obejmą przebudowę nawierzchni jezdni wraz z przyległymi poboczami i chodnikami, budowę dwóch zatok autobusowych, skrzyżowań oraz udrożnienie rowów i przepustów związanych z odwodnieniem drogi. Zakres robót: 1. Roboty przygotowawcze 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km 6,2 2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki m2 12400 2. Roboty rozbiórkowe i ziemne 3 Rozebranie opornika kamiennego o wymiarach 20x25cm, na podsypce piaskowej m 6200 4 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km m3 2638,4 3. Recykling nawierzchni i podbudowa z mce 5 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV na poszerzeniu m2 11952 6 Frezowanie nawierzchni drogowej bitumicznej wraz z konstrukcją podbudowy do głębokości 10,0 cm wraz z rozłożeniem na całej szerokości nawierzchni drogowej m2 21700 7 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm m2 13192 4. Nawierzchnie 8 Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 100 kg/m2 t 3489,2 9 Skropienie nawierzchni niebitumicznych emulsja asfaltową m2 33652 10 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm m2 34272 11 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 34272 12 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową m2 34272 13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną smołową o grubości po zagęszczeniu 3cm m2 33652 14 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną smołową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu m2 33652 5. Elementy ulic i zatoki autobusowe 15 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe m 244,5 16 Ława betonowa zwykła pod krawężniki m3 100 17 Ława betonowa z oporem pod krawężniki m3 144,5 18 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej m 144,5 19 Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej m 100 20 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 108,8 21 Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 70/6 grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem m2 152,8 22 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 m3 72,8 23 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm m2 208 24 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm m2 208 25 Wjazdy do bram z kostki betonowej POLBRUK typu 70/8 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m2 208 6. Zjazdy i skrzyżowania 26 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km pod zjazdy o głębokości 0,3m m3 172,78 27 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV na zjazdach m2 575,94 28 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm m2 574,94 29 Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 100 kg/m2 t 57,49 30 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową m2 574,94 31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm m2 574,94 7. Organizacja ruchu 32 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm szt. 23 33 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 szt. 23 8. Roboty inne 34 Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszyw łamanych frakcji 0/31,5 mm o grubości warstwy 8,0 cm z zagęszczeniem m2 12400 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej dołączonej przez zamawiającego do SIWZ (załącznik nr 8 i 9) oraz kosztorysie ofertowym (załącznik nr 7).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ - W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz w oryginale. 2) Oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem 8 pkt 3 ppkt 1) – w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz w oryginale. 3) Oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem 8 pkt 3 ppkt 2) – w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument, zgodnie z Rozdziałem 8 pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa - Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) Kosztorys ofertowy, według załącznika nr 6 do siwz - w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz; ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7) Inne informacje – oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach