Przetargi.pl
Naprawa dwóch separatorów balistycznych zainstalowanych w hali sortowni odpadów w RZGO Słajsino

Celowy Związek Gmin R-XXI ogłasza przetarg

 • Adres: 72-200 Nowogard, Plac Wolności
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 5791920; 5791950, , fax. 91 5791953,5791955
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Celowy Związek Gmin R-XXI
  Plac Wolności 5
  72-200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 5791920; 5791950, , fax. 91 5791953,5791955
  REGON: 81254669600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.czg.nowogard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: związek międzygminny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa dwóch separatorów balistycznych zainstalowanych w hali sortowni odpadów w RZGO Słajsino
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa dwóch separatorów balistycznych typu BS8 na terenie RZGO w Słajsinie zainstalowanych w hali sortowni będących częścią składową 1 i 2 linii do segregacji odpadów komunalnych. 2. W separatorze typ BS8 firmy Sutco-Polska Sp. z o.o. nr 108-00 (numer identyfikacyjny na linii sortowniczej) Wykonawca dostarczy i wymieni na nowe: - wał korbowy wleczony, (wał wyposażony w osłony zabezpieczające przed nadmiernym nagromadzeniem się zanieczyszczeń), - wał korbowy napędowy wraz ze sprzęgłem bez napędu (wał wyposażony w osłony zabezpieczające przed nadmiernym nagromadzeniem się zanieczyszczeń), - panele balistyczne środkowe (3 i 4) – 2 szt. - panel balistyczny zewnętrzny lewy – 1 szt. W separatorze typ BS8 firmy Sutco-Polska Sp. z o.o nr 308-00 (numer identyfikacyjny na linii sortowniczej) Wykonawca dostarczy i wymieni na nowe: - panele balistyczne środkowe (5 i 6) – 2 szt. 3. Do zadań Wykonawcy będzie należało także wykonanie kompleksowej regulacji, ustawień wałów korbowych i paneli obu separatorów oraz ich uruchomienie. 4. Wykonawca wykona zamówienie przy użyciu własnych materiałów, urządzeń i narzędzi oraz zaopatrzy się w części zamienne we własnym zakresie. 5. Zamawiający wymaga stosowania części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych spełniających normy zalecane przez producenta. Materiały eksploatacyjne oraz części zamienne muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń, nie mogą być regenerowane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50110000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach:. a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr 81 1240 3927 1111 0010 9014 5635 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na ww. rachunku bankowym. 5. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku zamawiającego. 6. W ofercie należy wskazać numer rachunku, na który należy zwrócić wadium. 7. Wadium wnoszone w gwarancjach lub poręczeniach należy zdeponować w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, CZG R-XXI, Słajsino 30, 72-200 Nowogard, lub złożyć wraz z ofertą najpóźniej w terminie składania ofert. Uwaga! Gwarancję należy zaadresować na adres statutowy CZG R-XXI, to jest: Celowy Związek Gmin R-XXI, Plac Wolności 5, 72-200 Nowogard 8. Z treści gwarancji i poręczeń, musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. d) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zwraca wadium, zgodnie z zapisami art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składane jest oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu i nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach