Przetargi.pl
OBSŁUGA SERWISOWO-MATERIAŁOWA W ZAKRESIE UTRZYMANIA W PEŁNEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ I UŻYTKOWEJ SYSTEMÓW DRUKU MASOWEGO BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU CENTRUM OBSŁUGI DRUKU W SĄDZIE APELACYJNYM W SZCZECINIE

Sąd Apelacyjny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-165 Szczecin, ul. Mickiewicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 849 409 , fax. 914 849 408
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
  ul. Mickiewicza 163
  71-165 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 849 409, fax. 914 849 408
  REGON: 81273402100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.sa.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OBSŁUGA SERWISOWO-MATERIAŁOWA W ZAKRESIE UTRZYMANIA W PEŁNEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ I UŻYTKOWEJ SYSTEMÓW DRUKU MASOWEGO BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU CENTRUM OBSŁUGI DRUKU W SĄDZIE APELACYJNYM W SZCZECINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest stały serwis 2 sztuk systemu druku masowego XEROX D110 Copier Printer użytkowanych w Centrum Obsługi Druku przy ul. Mickiewicza 163 w Szczecinie. Liczniki użytkowanych urządzeń wynoszą odpowiednio według stanu na dzień 09.08.2019 r.: • XEROX D110 Copier Printer sn: 3909691710 licznik:4.010.477 • XEROX D110 Copier Printer sn: 3909691744 licznik: 3.378.973 Obsługa serwisowo – materiałowa musi być wykonywana przez osoby przeszkolone i uprawnione, Wykonawca musi posiadać certyfikat autoryzowanego partnera serwisowego XEROX. Wykonawca zapewnia stałą sprawność operacyjną urządzeń. Wykonawca wykonuje okresowe przeglądy i konserwacje w okresach zapewniających ciągłą sprawność urządzeń. Wykonawca będzie usuwał niesprawności wynikające ze zużywania się części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych, usuwania awarii sprzętu i oprogramowania. Wykonawca dostarcza i wymienia części zamienne oraz dostarcza materiały eksploatacyjne (bez papieru) na własny koszt. Wykonawca świadczy usługi serwisowe w dni robocze Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisowej w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu telefonicznym, faxem lub e-mailem. Wykonawca zapewnienia czas naprawy lub wymiany zużytych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od momentu zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach, np. udokumentowana potrzeba sprowadzenia części z zagranicy Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu naprawy lub wymiany. Usługi serwisowe świadczone będą w siedzibie wskazanej przez Zamawiającego w Szczecinie.Rozliczenie nastąpi według zasad określonych we wzorze umowy, która jest załącznikiem do SIWZ. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, wszystkich osób, wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia tj. prace serwisowe w siedzibie Zamawiającego, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) w formie oryginału w godzinach od 9.30 do 12.00 i od 12.30 do 14.00 w kasie zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Szczecinie ul. Mickiewicza 163 - parter. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego 03 1130 1017 0021 1002 2890 0004 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w formie oryginału w kasie Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Szczecinie ul. Mickiewicza 163 - parter, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. od 9.30 do 12.00 i od 12.30 do 14.00. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia: 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 10, bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8 ppkt. 2. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 15. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach