Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L w m. Stulno w formule "zaprojektuj i wybuduj"

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Włodawa, ul. Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 723 018 , fax. 825 725 513
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Lubelska 60
  22-200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. 825 723 018, fax. 825 725 513
  REGON: 11020019400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdpwlodawa.bip.mbnet.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L w m. Stulno w formule "zaprojektuj i wybuduj"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L w m. Stulno w formule "zaprojektuj i wybuduj". W skład zamówienia wchodzi: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1722L na odcinku od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej 816 (kilometraż 0+020 do 1+508) w zakresie wynikającym z Programu funkcjonalno - użytkowego. 2. Uzyskanie niezbędnych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę. 3. Wykonanie robót budowlanych w zakresie wynikającym z Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz opracowanej dokumentacji technicznej. 4. Po zakończeniu robót uzyskanie decyzji administracyjnej o dopuszczeniu obiektu do użytkowania bądź uzyskania zaświadczenia o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 310, 836, 1572). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą. 4. Wadium wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 3 marca 2020r. do godz. 10.30. Za wadium wniesione w terminie uważa się: 1) dla wadium wnoszonego w formach innych niż pieniądz - złożenie w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert; 2) dla wadium wnoszonego w pieniądzu – datę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Parczewie Nr 56 8042 0006 0550 1632 2000 0040 z dopiskiem „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722L w m. Stulno” w formule „zaprojektuj i wybuduj„. 7. Wadium w formie innej niż pieniądz należy składać w siedzibie Zamawiającego (Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa), od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00, z dopiskiem na kopercie: „Wadium w postępowaniu na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1722L w m. Stulno w formule „zaprojektuj i wybuduj” (nr postępowania P.370.1.2020)” 8. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz: 1) musi zawierać stwierdzenie, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SIWZ dotyczące wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej; 2) musi wskazywać nazwę i numer postępowania; 3) nie może wprowadzać żadnych dodatkowych warunków, od spełnienia których zależy spełnienie świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia. 9. Przedłużenia ważności wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz, w sytuacjach określonych w ustawie, należy dokonywać w sposób określony w ust. 7.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach