Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1710N Miłki -Lipińskie -Wydminy, od km 0+050 do km1 +570 w Gminie Miłki, Powiat Giżycki.

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 4293426
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Węgorzewska 4 4
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 4293426
  REGON: 79067570800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1710N Miłki -Lipińskie -Wydminy, od km 0+050 do km1 +570 w Gminie Miłki, Powiat Giżycki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1710N Miłki -Lipińskie -Wydminy, od km 0+050 do km1 +570 w Gminie Miłki, Powiat Giżycki, na długości 1,520 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.warmia.mazury.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach