Przetargi.pl
Przebudowa przedszkola na Centrum Integracji Kulturalnej przy ul. Kopernika 6 w Olecku

Urząd Miejski w Olecku ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Olecko, Plac Wolności 3
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 520 21 68 , fax. 087 520 25 58
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3 3
  19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 520 21 68, fax. 087 520 25 58
  REGON: 00052334700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.olecko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa przedszkola na Centrum Integracji Kulturalnej przy ul. Kopernika 6 w Olecku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: a) przebudowy istniejącego budynku przy ul. Kopernika w Olecku, dwukondygnacyjnego, w części podpiwniczonego z pozostawieniem jego funkcji użytkowej wraz z rozszerzeniem o funkcję kulturalną (biblioteka publiczna) - około 880 m2 powierzchni zabudowy; liczba klatek schodowych - 3; kubatura - 7968 m3; b) instalacji elektrycznych wnętrzowych gniazd i oświetlenia; c) instalacji telefonicznej, komputerowej, alarmowej; d) instalacji oświetlenia awaryjnego; e) instalacji piorunochronnej; f) przełożenia projekt sieci cieplnej niskoparametrowej na odcinku kolidującym z przebudowywanym obiektem oraz przyłącze do budynku; g) przekładkę sieci kanalizacji deszczowej kolidującej z projektowanym obiektem; h) przebudowę przyłącza wodociągowego; i) instalacji wewnętrznej wodno - kanalizacyjnej; j) instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania; k) dodatkowo wjazdów na teren posesji, łącząc je z wewnętrzną komunikacją okalającą budynek (ciągi komunikacyjne, chodniki) - 1221 m2; l) na dziedzińcu (dawnym placu zabaw) tereny zielone ok.1539 m2, wzbogacone o urządzenia sportowo-rekreacyjne, wzdłuż wewnętrznej uliczki zaprojektowano ustawienie ławek parkowych; Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna. 2. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 3. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że przedmiot oferty jest identyczny funkcjonalnie i jest możliwie najbardziej zbliżony pod względem konstrukcji, składu, materiałów z jakich jest wykonany, rozmiarów itp. 4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 5. Wszystkie wyroby budowlane, które będą wykorzystane przy realizacji zadania musza spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087 ze zmianami), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami) 6. Wymagania dodatkowe: a) wykonawca zapewni obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej /obsługa geodezyjna jest integralnym składnikiem ceny ofertowej/; b) ustawienie 2 tablic informacyjnych, informujących o dofinansowaniu inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podczas realizacji inwestycji, o wymiarach 100 x 75 cm zgodnie ze wzorem, który przekaże zamawiający podczas przekazania placu budowy; c) ustawienie 2 tablic pamiątkowych po ukończeniu zadania, informujących o dofinansowaniu inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podczas realizacji inwestycji, o wymiarach 100 x 75 cm zgodnie ze wzorem, który przekaże zamawiający podczas przekazania placu budowy; d) sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane); e) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego [§ 6 Rozporządzenia MSWiA z dnia 21 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 563)].
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 50 000,00 PLN wniesionym przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu - miejsce wniesienia konto PKO BP S.A. O/Olecko 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - miejsce wniesienia kasa Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3, - gwarancjach bankowych - miejsce wniesienia j/w, - gwarancjach ubezpieczeniowych - miejsce wniesienia j/w, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) - miejsce wniesienia j/w. 4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt 3) - oryginał lub/i kopię dołącza do oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium powinno obejmować cały okres związania z ofertą. 7. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego. 8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.olecko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną