Przetargi.pl
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego EŁK - ŚRÓDMIEŚCIE, ograniczonego: od północy ulicą Mickiewicza, od wschodu ulicą Dąbrowskiego, od południa ulicą Armii Krajowej oraz ulicą Wojska Polskiego od strony zachodniej.

Miasto Ełk ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. M. J. Piłsudskiego 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 73 26 200 , fax. 087 73 26 230
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ełk
  ul. M. J. Piłsudskiego 4 4
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 73 26 200, fax. 087 73 26 230
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego EŁK - ŚRÓDMIEŚCIE, ograniczonego: od północy ulicą Mickiewicza, od wschodu ulicą Dąbrowskiego, od południa ulicą Armii Krajowej oraz ulicą Wojska Polskiego od strony zachodniej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego EŁK - ŚRÓDMIEŚCIE w Ełku uchwalonego uchwałą Nr XLV/423/09 Rady Miasta Ełku z dnia 17 listopada 2009 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, określonymi w szczególności w art. 15 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz: prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu, prognozy skutków finansowych uchwalenia planu i opracowania ekofizjograficznego. Projektowany obszar objęty planem wynosi około 25 ha. Liczba mieszkańców na terenie objętym planem - do 5000. Szczegółowy zakres czynności określa harmonogram rzeczowo - finansowy, który stanowić będzie załącznik do umowy. Opracowanie planu miejscowego winno nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z dnia 19 września 2003 r. poz 1587) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227). Zakres ustaleń planu winien spełniać co najmniej wymagania określone w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm) Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do przygotowania projektów korespondencji, wykazów i innych dokumentów, których potrzeba wyłoni się w trakcie opracowania projektu planu miejscowego i przekazywania ich Zamawiającemu. Wykonawca zamówienia odpowiedzialny jest za pozytywne uzgodnienie projektu planu przez właściwe organy, w zakresie wynikającym z rzetelności realizacji przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 714100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 511 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.elk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach