Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica w m. Rzeplin-chodnik

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
  ul. Jana Pawła II 17
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.jaroslaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica w m. Rzeplin-chodnik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica w m. Rzeplin-chodnik 2. Szczegółowy zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe elementów dróg, zdjęcie w-wy humusu/i lub darniny, wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, budowa kanału technologicznego, odwodnienie, przepust na potoku Rzeplińskim- ścianka wlotowa, wykonanie nasypów, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, nawierzchnia z betonu asfaltowego, odmulenie rowów, inwentaryzacja powykonawcza. 3. Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys ofertowy stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ , specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa zawarte w Rozdziale IV i V SIWZ 4. Zaleca się dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia i w jego okolicy , w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz pozyskania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu ćo zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych iub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach iub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Części 11 ust.2 pkt.1 Instrukcji dla Wykonawców: 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w Części 11 ust.4 pkt.1 Instrukcji dla Wykonawców, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Części 11 ust.4 pkt.1 Instrukcji dla Wykonawców, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne . 7. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania miejsca z którego Zamawiający może uzyskać ww. oświadczenia lub dokumenty o ile są aktualne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach