Przetargi.pl
na roboty budowlane w przedmiocie Wykonanie wentylacji działającej na zasadzie podciśnienia w izolatkach Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego SPZOZ w Sanoku

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 38-500 Sanok, ul. 800-lecia
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 656 290 , fax. 134 656 290
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. 800-lecia 26
  38-500 Sanok, woj. podkarpackie
  tel. 134 656 290, fax. 134 656 290
  REGON: 37044434500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  na roboty budowlane w przedmiocie Wykonanie wentylacji działającej na zasadzie podciśnienia w izolatkach Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego SPZOZ w Sanoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wentylacji działającej na zasadzie podciśnienia w izolatkach Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego zgodnie z opracowanym projektem, SIWZ, STWiORB oraz przedmiarami. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie poniżej wymienionych prac które należy uwzględnić i wycenić w przedstawionej ofercie: 1. Wykonanie konstrukcji stalowej na dachu budynku dla potrzeb centrali wentylacyj-nej wraz z zamontowaniem centrali. 2. Wykonanie konstrukcji stalowej na dachu budynku dla potrzeb agregatu chłodni-czego wraz z zamontowaniem agregatu. 3. Wykonać skuteczne uszczelnienie dachu w miejscach montażu konstrukcji stalo-wej z dachem. 4. Doprowadzić zasilanie z rozdzielni do centrali wentylacyjnej i agregatu chłodni-czego wraz z wykonaniem WLZ-tów (umożliwiających pracę i sterowanie centrali wentylacyjnej i agregatu chłodniczego). 5. Zabudować wszystkie kanały wentylacyjne, przewody elektryczne i wlz-ty płytami GKF wraz z wyszpachlowaniem i pomalowaniem ścian farbą. 6. Pomalować ściany i sufity w trzech izolatkach. 7. Doprowadzić ściany zewnętrzne elewacji do stanu sprzed rozpoczęcia robót (uło-żyć tynk, pomalować itp.) Wykonanie wszystkich robót budowlano – instalacyjnych na charakter RYCZAŁTOWY, a dołączone przedmiary robót są jedynie pomocnicze. Wykonawca robót może dowolnie modyfikować swoją kalkulację. Zamawiający nie dopuszcza powoływania się w trakcie wykonywania robót na stwierdzenia Wykonawcy, że nie wszystkie roboty przewidziano w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót. Wykonawca robót w swojej ofercie musi wycenić wszystkie roboty i urządzenia niezbędne do prawidłowej pracy całej instalacji nawet w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, przedmiarach, SIWZ i STWiORB takie prace nie zostały przewidziane. W związku z pandemią COVID-19 oraz z pracami wykonywanymi na Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym wszystkie roboty budowlano – instalacyjne należy wykonywać w reżimie sanitarnym oraz zgodnie z instrukcjami obowiązującymi w SPZOZ w Sanoku w tym zakresie. Wspólny słownik zamówień CPV: 45215100 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych, 45300000 - 0 - Roboty instalacyjne w budynkach, 2. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich "nierównoważności". 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności związane z wykonywaniem prac fizycznych przy wykonywaniu robót budowlanych oraz robót towarzyszących w następującym zakresie: wod-kan, CO, wentylacja i klimatyzacja, gazy medyczne, elektryczne, teletechniczne, z wyłączeniem prac wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2019, poz. 920, ze zm.). W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, na zasadach określonych w umowie. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 4. Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach