Przetargi.pl
Przebudowa budynku Domu Ludowego w m.Końskie na Wiejski Dom Kultury, dgr 164/1, 164/2"

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Końskie ogłasza przetarg

 • Adres: 36-204 Dydnia, -
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 661363324, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Końskie
  - 39
  36-204 Dydnia, woj. podkarpackie
  tel. 661363324, , fax. -
  REGON: 180710288
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://dydnia.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art.3 ust.1 pkt 5 ustawy PZP i art.1 ust.3a ustawy PZP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku Domu Ludowego w m.Końskie na Wiejski Dom Kultury, dgr 164/1, 164/2"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu pn. „Przebudowa budynku Domu Ludowego w m. Końskie na Wiejski Dom Kultury, dgr 164/1, 164/2” w zakresie zgodnym z przedmiarem robót. Zakres zamówienia obejmuje niżej wymienione elementy robót, w zakresie zgodnym z przedmiarem robót (załącznik nr1 do SIWZ): a) przebudowa dachu, - 70% robót w zakresie Zamawiającego: Stowarzyszenie Rozwoju wsi Końskie - 30% robót w zakresie Zamawiającego: Gmina Dydnia b) docieplenie ścian zewnętrznych i elewacja, - 70% robót w zakresie Zamawiającego: Stowarzyszenie Rozwoju wsi Końskie - 30% robót w zakresie Zamawiającego: Gmina Dydnia c) wymiana okien i drzwi, - 70% robót w zakresie Zamawiającego: Stowarzyszenie Rozwoju wsi Końskie - 30% robót w zakresie Zamawiającego: Gmina Dydnia d) przebudowa sali widowiskowo-tanecznej, - 100% robót w zakresie Zamawiającego: Stowarzyszenie Rozwoju wsi Końskie e) dojazdy i dojścia oraz podjazd dla niepełnosprawnych, - 100% robót w zakresie Zamawiającego: Stowarzyszenie Rozwoju wsi Końskie f) instalacja elektryczna, - 100% robót w zakresie Zamawiającego: Stowarzyszenie Rozwoju wsi Końskie g) instalacja c.o., - 100% robót w zakresie Zamawiającego: Stowarzyszenie Rozwoju wsi Końskie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: a) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu b) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Formularz ofertowy (wg załącznika nr2) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 4. Kosztorys ofertowy w formie kalkulacji uproszczonej w oparciu o kosztorys zerowy (przedmiar robót – załącznik nr1 do SIWZ) i wskaźniki cenowe oferenta, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr130 poz.1389). Należy dołączyć ceny zastosowanych materiałów (bez konieczności podawania łącznej ilości), sprzętu i robocizny. Wartość czynników cenotwórczych, należy załączyć do oferty (koszty pośrednie, zysk) w oparciu, o które został sporządzony kosztorys ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach