Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1396F w miejscowościach Prądocin,Dzierżów w zakresie budowy chodnika

Powiat Gorzowski ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Józefa Pankiewicza
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7330400 , fax. 95 7330401
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gorzowski
  ul. Józefa Pankiewicza 5-7
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7330400, fax. 95 7330401
  REGON: 210967314
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1396F w miejscowościach Prądocin,Dzierżów w zakresie budowy chodnika
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych (zadania) pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1396F w miejscowościach Prądocin, Dzierżów w zakresie budowy chodnika. W ramach zadania w pasie drogi powiatowej z jezdnią o nawierzchni bitumicznej wykonany zostanie chodnik o nawierzchni z kostki betonowej brukowej oraz wykonane zostaną zjazdy. Całość należy wykonać jako nową konstrukcję poprzez włączenie się w istniejący chodnik w miejscowości Dzierżów. Częściowo trasę chodnika odsunięto od jezdni na odległość od 0,5m do 1,0 m wprowadzając pas zieleni. Całość projektowanych prac jest o łącznej długości 1638,66 m. Zostaną wykonane następujące roboty: - Prace ziemne przygotowujące podłoże pod projektowane konstrukcje chodników oraz zjazdów; wycinka drzew; - Wykonanie nowej konstrukcji chodników z betonowej kostki brukowej; - Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej; - Rekultywacja przyległych terenów zielonych; Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie wykonawczym, ST, kosztorysie ofertowym oraz innych dokumentach załączonych do SIWZ. Wszystkie prace należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami, uzgodnieniami i w koordynacji z zarządcami istniejących sieci. Prawidłowa realizacja przedsięwzięcia związana jest z przestrzeganiem ostrych reżimów technologicznych i prawnych, zastosowaniem wysokiej jakości sprzętu i materiałów budowlanych. Wynika to z obowiązujących aktów normatywno – prawnych, w tym przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, których znajomością musi się wykazać zarówno Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora. Zamawiający zastrzega zgodnie z art. 36a, ust. 2, pkt 1) Ustawy Pzp obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia na roboty budowlane tj.: Wykonawca musi samodzielnie wykonać nawierzchnię chodnika i zjazdów z betonowej kostki brukowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach