Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika w m. Wiercany.

Powiat Ropczycko - Sędziszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 39-100 Ropczyce, ul. Konopnickiej
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 218 306 , fax. 172 228 571
 • Data zamieszczenia: 2021-08-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Ropczycko - Sędziszowski
  ul. Konopnickiej 5
  39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie
  tel. 172 218 306, fax. 172 228 571
  REGON: 69058143600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spropczyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika w m. Wiercany.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w m. Wiercany na dł. 204m. Zakres robót określony został w Kosztorysie ofertowym, Dokumentacji Technicznej i Specyfikacji technicznych (Część V SIWZ) oraz Wzorze umowy (Część IV SIWZ). Obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach