Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2293 R Olszanica- Ropienka- Wojtkówka o długości 1,8 km w km 10+355-12+155 w m. Ropienka i Nowosielce Kozickie.

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego ogłasza przetarg

 • Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, Bełska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 471 25 00 , fax. 13 471 10 73
 • Data zamieszczenia: 2021-08-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego
  Bełska 22
  38-700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 13 471 25 00, fax. 13 471 10 73
  REGON: 37043995300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bieszczadzki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2293 R Olszanica- Ropienka- Wojtkówka o długości 1,8 km w km 10+355-12+155 w m. Ropienka i Nowosielce Kozickie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2293R Olszanica- Ropienka- Wojtkówka na odcinku długości 1 800m od km 10+355 do km 12+155 w miejscowościach Ropienka i Nowosielce Kozickie. Przeznaczony do przebudowy odcinek charakteryzuje się klasą techniczną :L, szerokością jezdni 5,5 m, pobocza 2x0,75m, nawierzchnia asfaltowa, odwodnienie za pomocą rowów przydrożnych i przepustów. W chwili obecnej nawierzchnia jest zniszczona (liczne, głębokie ubytki, koleiny), przełomy, rowy i przepusty pod drogą i zjazdami są zamulone, mają zdeformowany spadek podłużny i wymagają oczyszczenia (niekiedy naprawy skarp i nasypów), pobocza wymagają naprawy. Planuje się przebudowę odcinka drogi polegającą na przebudowie konstrukcji podbudowy i jezdni. Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej nie znajdują się przystanki autobusowe ani skrzyżowania. . Zakres przewidzianych do wykonania robót przywróci właściwe, dla danej klasy drogi parametry techniczne i walory użytkowe oraz ułatwi korzystanie z transportu publicznego. W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się: - podbudowa drogi (10 400,00 m2) - wbudowanie nowych warstw bitumicznych jezdni (wiążącej i ścieralnej), (10400,00 m2) - likwidacja przełomów (600,0 m2) - renowację odwodnienia, odmulenie przepustów pod zjazdami i profilowanie skarp i nasypów (2002,0 m3) - ulepszenie poboczy kruszywem wraz z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni (2700,00 m2) - przebudowa istniejacych zjazdów- wykonanie warstwy podbudowy i nawierzchni ( 500 m2) - wykonanie oznakowania dróg i ustawienie urządzenia bezpieczeństwa ruchu: znaki drogowe (2 szt)., bariery enrgochłonne ( 610,00m) Przedmiot zmówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w branży drogowej w zakresie przebudowy wskazanego odcinka drogi powiatowej o łącznej długości 1,800km w asortymencie roboty przygotowawcze i wykończeniowe , remont przepustów renowacja odwodnienia w km 10+355-12+155, nawierzchniowych w km10+355 – 12+155, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu .przebudowę konstrukcji jezdni i poboczy, budowa zatoki przystankowej, oznakowania pionowego, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi Lokalizacja: Droga powiatowa 2293 R Olszanica- Ropienka- Wojtkówka o długości 1,800 km w km 10+355-12+155 w m. Ropienka i Nowosielce Kozickie, na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach