Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. skrzyżowanie z DP 1330G - m.Dziechno od km 0+000 do km 4+000

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, Czołgistów
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 623 987, , fax. 598 623 944
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  Czołgistów 5 A
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 598 623 987, , fax. 598 623 944
  REGON: 77098327100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdplebork.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. skrzyżowanie z DP 1330G - m.Dziechno od km 0+000 do km 4+000
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa obejmuje odcinek DP nr 1336G na długości 4,0km - klasy L. Przebudowa drogi polega na dostosowaniu konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla obciążenia 100kN, wykonaniu skrzyżowaniu typu rondo, wzmocnieniu istniejącej jezdni bitumicznej i wykonaniu poszerzeń, przebudowie zjazdów, wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego oraz ustawieniu barier ochronnych stalowych jednostronnych w ilości 1273mb, zakres obejmuje prace pomiarowe 4,000km, roboty ziemne, wykopy w ilości 1552,38m3 z wywiezieniem urobku, formowanie zagęszczanie nasypów w ilości 1104,41m3 na poszerzenie i zatokę autobusową, oczyszczenie rowów z namułu (śred, grub. namułu 30 cm) w ilości 5046,67mb, wykonanie warstw konstrukcyjnych i przebudowę nawierzchni. Przebudowa drogi obejmuje wykonanie ronda na skrzyżowaniu DP nr 1330G z DP 1336G wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Dziechno. Długość drogi 4,0km nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna jezdnia 24155,46 m2 dla kategorii ruchu KR3, poszerzenia 906,46m2 ,nawierzchnia z kostki brukowej betonowej perony io chodniki 186,59m2, zjazdy 117,3m2, zatoka 111,59 m2. Nawierzchnia na rondzie z kostki graniowej szarej 222,09m2. Wykonanie muru oporowego na skrzyżowaniu typu rondo. Oznakowanie poziome w obrębie ronda, przejścia dla pieszych 68,83m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Łeba nr 83 9324 0008 0002 8727 2000 0010 na adres: Zarząd Dróg Powiatowych , 84-300 Lębork ul. Czołgistów 5A. 2. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz – oryginał należy złożyć bezpośrednio do oferty. Zaleca się umieszczenie dokumentu wadialnego w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty, np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów. 5. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale i wystawione na: Zarząd Dróg Powiatowych , 84-300 Lębork ul. Czołgistów 5A. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty- załącznik nr 1, Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. – wzór oświadczeń stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wraz z ofertą należy także załączyć załącznik nr 7 i 8 - oświadczenia woli wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO. Kosztorys ofertowy – załącznik nr 6 Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika ze złożonych dokumentów, do oferty dołączyć należy stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę (y) udzielającą (-e) pełnomocnictwa; Pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp.; Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów; W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, zaś w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach