Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 15+644 - 15+859 - dojazdy do obiektu inżynieryjnego nr JNI 1001827 w ul. Garwolińskiej

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie ogłasza przetarg

 • Adres: 08-410 Wola Rębkowska, ul. Przemysłowa 45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6822215
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie
  ul. Przemysłowa 45 45
  08-410 Wola Rębkowska, woj. mazowieckie
  tel. 025 6822215
  REGON: 01482375900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 15+644 - 15+859 - dojazdy do obiektu inżynieryjnego nr JNI 1001827 w ul. Garwolińskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 18+046 ÷ 19+316 - dojazdy do obiektu inżynieryjnego nr JNI 1001827 w ul. Garwolińskiej. Przebudowa obejmuje: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym w ilości 0,215 km ROBOTY ZIEMNE Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odl do 5 km w ilości 76,29m3 CHODNIKI Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 na ławie betonowej z oporem w ilości 258 m Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm w ilości 248,5 m Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 15 cm w ilości 493,75 m2 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm w ilości 493,75 m2 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm, nas podsypce cem.-piask. gr. 3 cm w ilości 493,75 m2 ZJAZDY Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gr. kat. III w ilości 26 m2 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 15 cm w ilości 26 m2 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 25 cm w ilości 26 m2 Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej bez oporu w ilości 28m Wjazdy i wyjazdy z bram z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm w ilości 26 m2 ODWODNIENIE Wykonanie ścieku podchodnikowego z rur o średnicy 15 cm w ilości 27 mb Ustawienie ławy betonowej B-10 pod ściek w ilości 12,24 m3 Ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (2 na płask, 1 rębem) na podsypce cem. - piask. w ilości 204 m Dodatek za każdy następny 1 rząd kostki układany na rąb na podsypce cem.-piask. w ilości 204 m NAWIERZCHNIA Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechaniczne (istniejąca nawierzchnia bitumiczna) w ilości 1257,4 m2 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 1257,4 m2 Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym w ilości 75 kg/m2, KR-2 w ilości 94,3 Mg Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN- EN; w-wa ścieralna, gr. w-wy 4 cm, KR-2 z uszczelnieniem złączy poprzecznych i podłużnych taśmą asfaltową w ilości 1257,4 m2 POBOCZA Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, gr. 8 cm w ilości 107,5 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium na kwotę 1 312,77PLN (słownie; jeden tysiąc trzysta dwanaście złotych 77/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdgarwolin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach