Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1241R Hucisko - Ruda Łańcucka - Przychojec - Leżajsk w km 16+832 - 17+610

Powiat Leżajsk ogłasza przetarg

 • Adres: 37-300 Leżajsk, ul. Kopernika
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-17 2404500, 2404560 , fax. 0-17 2404509
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Leżajsk
  ul. Kopernika 8
  37-300 Leżajsk, woj. podkarpackie
  tel. 0-17 2404500, 2404560, fax. 0-17 2404509
  REGON: 69058646800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.starostwo.lezajsk.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1241R Hucisko - Ruda Łańcucka - Przychojec - Leżajsk w km 16+832 - 17+610
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: przebudowę drogi powiatowej nr 1241R Hucisko – Ruda Łańcucka – Przychojec – Leżajsk w km 16+832 – 17+610. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi klasy L (lokalna) na odcinku o długości 778 m obejmuje mi.in.: •Roboty pomiarowe wraz inwentaryzacją powykonawczą ( 0,78 km); •Frezowanie nawierzchni gr. 7cm 190,00 m2; •Rozebranie krawężnika 20 x 30 z odwiezieniem do 10 km na bazę ZDP (15,0m); •Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 wraz z podbudową z kruszywa 15 cm w miejscach przełomów i korzeni drzew z usunięciem korzeni z utylizacją materiałów z rozbiórki. (120,00m2); •Karczowanie pni o średnicy 60cm i z utylizacją (35 szt.); •Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 20 cm wraz z utylizacją (1556,00 m2); •Remont przepustu pod koroną drogi Ø 100 w km 14 +174 wymiana, części przelotowej na rurę HDPE SN 8 polietylenowej spiralnie karbowanej na ławie z kruszywa łamanego o grubości 30 cm, z rozbiórką istniejącego i odtworzeniem konstrukcji nawierzchni (zasypka, podbudowa i nawierzchnia bitumiczna - konstrukcja KR 2) (13,00mb); •Ścianki czołowe dla przepustu o śr. 100cm w km 14+174 z betonu C25/30 wykonane na mokro szt. 2 , ze zbrojeniem podwójna siatka z prętów żebrowanych fi10 (ok. 0,44 tony stali) (6,72m3); •Roboty ziemne – WYKOP, - poszerzenie w miejscach skarp z ich profilowaniem ) z utylizacją urobku (260,00m3); •Roboty ziemne – nasyp, mechaniczne formowanie po uprzednim stopniowaniu skarp i zagęszczanie nasypów (poszerzenie korpusu drogi ) - z gruntu zakupionego i dostarczonego przez Wykonawcę (50,00m3); •Wykonanie koryta na poszerzeniach i pod warstwy konstrukcyjne o głębokości 40cm z profilowaniem i zgęszczeniem dna z utylizacją urobku (grunty II i III kat.) 892 m2; •Wykonanie ulepszonego podłoża na poszerzeniach warstwą stabilizacji cementem o gr.15 cm od. 1,5 Mpa do 2,5 Mpa, zakupionej i dostarczonej przez Wykonawcę 892 m2; •Wykonanie warstwy podbudowy na poszerzeniach z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane gr. 20 cm po zagęszczeniu 892 m2; •Wykonanie warstwy wiążące na poszerzeniach MMA AC16W dla KR 2 o grubości 7 cm z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem międzywarstwowym na poszerzeniu 892 m2; •Wykonanie warstwy profilowej MMA AC11W dla KR 2 50kg/m2 z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem międzywarstwowym 223,88 tony; •Wykonanie warstwy wiążącej MMA AC16W dla KR 2 o grubości 5cm z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem międzywarstwowym 4781,70 m2; •Wykonanie warstwy ścieralnej MMA AC11S dla KR 3 grubości 5cm z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem międzywarstwowym 4627,30 m2; •Regulacja wysokościowa - studzienki ściekowej z wpustem żeliwnym z dostosowanie do nowej niwelety jezdni szt.1; •Wykonanie poboczy o szerokości 0,75m umocnionych kruszywem łamanym 0/31.5 stabilizowanym mechanicznie o grubości 15 cm po zagęszczeniu 1358m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Rozdziale VII – Dokumentacja projektowa, a także w Rozdziale III – Przedmiar robót oraz w Rozdziale IV - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Szczegóły dotyczące formy, terminu, miejsca i sposobu wniesienia wadium zawarte są w punkcie 13 Rozdziału I SIWZ - Instrukcja dla wykonawców
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć: a) aktualne na dzień składania ofert: - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; b) Wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy – według wzoru stanowiącego Rozdział V SIWZ, c) Zobowiązanie do oddania zasobów (w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu) - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ); d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach