Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo – Kaczory

Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64920 Piła, al. Niepodległości
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 109 442 , fax. 672 109 332
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile
  al. Niepodległości
  64920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 672 109 442, fax. 672 109 332
  REGON: 57079948000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.pila.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo – Kaczory
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej 1177P na odcinku Śmiłowo – Kaczory na długości 5323 mb. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m – dwa pasy ruchu po 3,0 m szerokości każdy ze spadkiem poprzecznym daszkowym 2+-0,5%, 2) przebudowę chodników i zjazdów oraz budowę nowych chodników o długości 731 mb, 3) przebudowę dwóch skrzyżowań: jedno dla połączenia z drogą krajową K 10, drugie skrzyżowanie typu rondo jako połączenie drogi powiatowej z dwoma drogami gminnymi w m. Kaczory, 4) przebudowę dwóch zatok autobusowych, 5) umocnienie poboczy kruszywem łamanym na powierzchni 8.056,17 m², 6) uzupełnienie i wymiana oznakowania pionowego na oznakowanie normatywne dla dróg powiatowych, 7) wykonanie oznakowania poziomego na całej długości przebudowywanego odcinka, 8) wymiana betonowych barier drogowych typu zakopianka na stalowe bariery sprężyste na długości 1.296 mb. 3. Zadanie zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. 4. Szczegółowo przedmiot zamówienia jest opisany w Załączniku nr 6 i nr 7 do SIWZ. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą spełniać wymogi określone w powyższej dokumentacji. W przypadku, gdy w dokumentacji stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ znajdują się określenia konkretnych marek lub nazwy producentów Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych w stosunku do wymienionych o parametrach nie gorszych od parametrów wskazanych w Załączniku nr 7 do SIWZ. Roboty objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru. 5. Roboty nie wymagają wydania decyzji pozwolenia na budowę. Na wykonanie robót dokonano zgłoszenia budowy bez sprzeciwu ze strony Starosty Pilskiego. 6. Zasadnym jest, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do wyceny oferty. 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował kierownikiem robót, który będzie nadzorował ze strony Wykonawcy wykonanie robót i odpowiadał za ich realizację. 8. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, uwzględniającego utrzymanie ruchu na drodze a także do utrzymania ruchu publicznego na drodze objętej zamówieniem w okresie trwania prac, aż do zakończenia i odbioru robót. 9. Materiały budowlane niezbędne do wykonania zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać aktualne atesty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. 10. Zamawiający przewiduje możliwość pobrania próbek nawierzchni do badań laboratoryjnych. W przypadku rozbieżności wyników próbek w stosunku do zaakceptowanej przez Zamawiającego recepty koszty badań obciążą Wykonawcę. 11. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 upzp, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w punkcie II oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.4. SIWZ. 12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 13. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) obsługa układarki mas bitumicznych; 2) obsługa automatyki układarki mas bitumicznych; 3) obsługa walca drogowego; 4) obsługa kosza układarki; 5) obsługa koparki/koparko-ładowarki; 6) roboty brukarskie. Sposób dokumentowania zatrudnienia oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w Załączniku nr 5 do SIWZ – Wzór umowy. 14. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 15. Warunki zapłaty: - wykonawca wystawi 3 faktury VAT, do pierwszej i drugiej musi być dołączony protokół odbioru częściowego, a do trzeciej faktury protokół odbioru końcowego wykonanych robót, zaakceptowane przez przedstawicieli PZD wyznaczonych do nadzoru, - pierwsza faktura stanowić będzie 40% wartości całkowitej ceny ofertowej, - druga faktura 30% wartości całkowitej ceny ofertowej, - trzecia faktura 30 % wartości całkowitej ceny ofertowej, - odstępstwa wysokości faktur – nie więcej niż 3-5% wartości, - wystawienie faktury będzie uwarunkowane bezusterkowym odbiorem końcowym robót, zapłata za fakturę będzie uwarunkowana rozliczeniem się Wykonawcy z podwykonawcami, - w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) – rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez pełnomocnika konsorcjum. 16. Harmonogram rzeczowo – finansowy 16.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy, winien sporządzić i przedstawić Zamawiającemu projekt harmonogramu rzeczowo – finansowego uwzględniający zapisy pkt 3.15. SIWZ, który określać będzie szczegółowo etapy i terminy wykonania robót wraz z terminami fakturowania oraz wartością faktur. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uzasadnionych uwag do przedłożonego projektu, Wykonawca winien sporządzić nowy projekt harmonogramu, który będzie uwzględniał zmiany wniesione przez Zamawiającego. 16.2. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium. 2. Wysokość wadium wynosi: 50 000 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych). 3. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Nr konta: 31 1020 3844 0000 1702 0009 9242 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty. Uwaga: W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń oryginału dokumentu wadialnego nie należy trwale łączyć z dokumentami oferty. Wadium, o którym mowa w ppkt a) zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, lub poręczenia winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku gdy Wykonawca nie wniesie wadium lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy. 7. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, b) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert. 9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W takim przypadku wykonawca ponownie wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym jest ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz OFERTA – Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Pełnomocnictwo w przypadku podpisania dokumentów lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (dot. informacji podawanych podczas otwarcia ofert), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach