Przetargi.pl
Przebudowa drogi leśnej pożarowej w leśnictwie Wituchowo odcinek od km 0+000,00 do km 1+000,00

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Pniewy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-045 Pniewy, ul. Wolności
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 936 420 , fax. 612 936 435
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Pniewy
  ul. Wolności 4
  62-045 Pniewy, woj. wielkopolskie
  tel. 612 936 420, fax. 612 936 435
  REGON: 63001148000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_pniewy
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej PGL LP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi leśnej pożarowej w leśnictwie Wituchowo odcinek od km 0+000,00 do km 1+000,00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi leśnej pożarowej w leśnictwie Wituchowo odcinek od km 0+000,00 do km 1+000,00” Projektuje się przebudowę drogi leśnej – dojazd pożarowy w Leśnictwie Wituchowo na drogę o nawierzchni z płyt Jomb na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej (działka nr 270 w obrębie Lubosz) do drogi gminnej ( działka nr 13 – obręb Chudobczyce) o długości całkowitej około 2,3156 km położonej na działkach nr 119/4, 119/3, 119/3, 132/2, 119/1, 132/1, 133/3, 133/1, 133/3, 134/2, 134/1, 135/2, 135/1, 142 w obrębach ewidencyjnych 0018 Wituchowo, jednostka ewidencyjna 301402_2, Kwilcz, Gmina Kwilcz, pow. międzychodzki, woj. wielkopolskie, które stanowią własność Skarbu Państwa będące w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Pniewy. 3.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA: 3.2.1. Ukształtowanie terenu Pas drogowy na całej długości przebiega przez tereny leśne i posiada szerokość 10,00 m. Teren jest mało zróżnicowany. Istniejące spadki podłużnie nie przekraczają 2,00%. Deniwelacja terenu mieści się w wynosi ok. 4,00 m. 3.2.2. Istniejący pas drogowy W km 0+000 ÷ 2+ 315,60 drogi występuje jezdnia gruntowa o szerokości 3,00 - 4,00 m. Szerokość pasa drogowego wynosi 10,00m. W wyniku wzmożonego użytkowania nawierzchni gruntowej naturalnej jej sprawność eksploatacyjna jest niska, szczególnie w km 0+460,00 ÷ 1+330,00. System odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego jest mało wydajny. Rowy przydrożne występują odcinkowo, wymagają odmulenia i wyprofilowania skarp oraz oczyszczenia dna i skarp rowów z krzewów . Droga biegnie istniejącym duktem leśnym, który jest drogą wywozową w Leśnictwie Wituchowo. W ciągu drogi zlokalizowane są zjazdy na drogi boczne i linie oddziałowe. Stan nawierzchni gruntowej jest zły i wymaga przebudowy, aby zapewnić sprawność eksploatacyjną na całej długości . Istniejący pas drogowy nie spełnia wymogów przewidzianych do drogi pożarowej, brak przygotowanego miejsca do mijania i zawracania pojazdów. Szerokość pasa nie pozwala na prawidłowe przeprowadzenie geometrii trasy, usytuowania, mijanek i zjazdów na drogi i szlaki zrywkowe. 3.3 INNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA: 3.3.1 przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych oraz przepisów bhp i ppoż., 3.3.2 Wykonawca zapewnia: - materiały i niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – jeżeli występuje), posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na stosowanie w budownictwie, - urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a w tym transport materiałów na plac budowy (dostarczenie i eksploatacja maszyn oraz urządzeń obciąża Wykonawcę). 3.3.3 Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników, własne oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót, jak i poruszającego się sprzętu transportowego, oraz na swój koszt zabezpiecza urządzenia, sprzęt i materiały pozostawione na placu budowy. 3.3.4 Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy, a po zakończeniu robót teren uporządkuje i przywróci do stanu pierwotnego. 3.3.5 Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu „Oferta”) zakresu zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. 3.3.6 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, natomiast na materiały (wyroby) oraz urządzenia – gwarancji zgodnej z gwarancją producenta, jednak na okres nie krótszy niż 24 miesięcy. 3.3.7 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 3.3.8 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.3.9 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 3.3.10 Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: • niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; • gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 3.3.11 Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 3.3.12 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 3.3.13 Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach - niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 3.3.14 Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 3.3.15 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 3.3.16 W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 3.3.17 Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.). 3.3.17.1 Wymagania w zakresie zatrudnienia: a) Zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w pkt 3.3.17.1 c) na podstawie umowy o pracę; b) Okres wymaganego zatrudnienia: czas realizacji przedmiotu zamówienia, c) Rodzaj czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na umowę o prace: - roboty ziemne, - prace mechaniczne. 3.3.17.2 Sposób dokumentowania zatrudnienia: a) wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, który stanowił będzie załącznik do umowy zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, b) oświadczenie osób, o których mowa w pkt 3.3.17.2 ppkt a), że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez cały okres realizacji zmówienia przedstawiane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. 3.3.17.3 Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia będzie uprawniony do kontroli oraz żądania od Wykonawcy lub podwykonawcy przedstawienia dowodów zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 3.3.17.1 ppkt a) na podstawie umów o pracę, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 3.3.17.1. Wykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia w terminie przez niego wskazanym dowodów zatrudnienia ww. osób, w szczególności: odpowiednio zanonimizowanych kopii umów o pracę, potwierdzenia odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub innych określonych przez Zamawiającego dokumentów. 3.3.17.4. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: Nieprzedstawienie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w ppkt 3.3.17.2 lub 3.3.17.3 będzie równoznaczne z niespełnieniem przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia. a) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentów, o których mowa w ppkt 3.3.17.2 pkt b) lub ppkt 3.3.17.3 Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1.000 zł, b) w przypadku nie przedstawienia po wezwaniu przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w ppkt 3.3.17.2 pkt b) lub po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do złożenia dowodów, o których mowa w ppkt 3.3.17.3, Zamawiający może od umowy odstąpić i naliczyć karę umowną w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. 3.3.17.5 W przypadku rozwiązania stosunku o pracę przed upływem okresu określonego w ppkt 3.3.17.1. pkt b) Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia innej osoby, z zachowaniem wszystkich wymagań określonych w pkt 3.3.17.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111290-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 13.500,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 12.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). 12.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP S.A. nr rachunku: 65 1020 4128 0000 1402 0035 0538 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Przebudowa drogi leśnej pożarowej w leśnictwie Wituchowo odcinek od km 0+000,00 do km 1+000,00”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 12.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 12.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (w kasie w siedzibie zamawiającego). Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 12.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 12.6.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib. 12.6.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia. 12.6.3. kwotę gwarancji/poręczenia. 12.6.4. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 12.7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.12. 12.8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12.9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.10. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 12.7., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca winien wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12.12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawianie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszą. 12.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 12.13.1. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie. 12.13.2. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12.13.3. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12.14. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 13.2., nie powoduje utraty wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach