Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1087R Jeżowe – Wola Raniżowska w m. Nowy Nart wraz z przebudową przepustów w m. Cholewiana Góra – opracowanie dokumentacji projektowej

Powiat Niżański ogłasza przetarg

 • Adres: 37-400 Nisko, Pl. Wolności 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158412057 , fax. 156872449
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Niżański
  Pl. Wolności 2
  37-400 Nisko, woj. podkarpackie
  tel. 158412057, fax. 156872449
  REGON: 830409198
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatnizanski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1087R Jeżowe – Wola Raniżowska w m. Nowy Nart wraz z przebudową przepustów w m. Cholewiana Góra – opracowanie dokumentacji projektowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1087R Jeżowe – Wola Raniżowska w m. Nowy Nart wraz z przebudową przepustów w m. Cholewiana Góra” – opracowanie dokumentacji projektowej.Lokalizacja odcinka:- początek odcinka (początek miejscowości Nowy Nart),- koniec odcinka (skrzyżowanie z DP Nr 1088R Nowy Nart – Stary Nart), Stan istniejący:-klasa drogi – „L”-kategoria drogi – powiatowa,-jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,5 m,-pobocza : utwardzone o szerokości 0,75 m,-chodnik z kostki brukowej betonowej str. prawa.Założenia projektowe:-klasa drogi „L”,-kategoria drogi – powiatowa,-początek opracowania: jak w lokalizacji,-koniec opracowania : jak w lokalizacji,-zaprojektować przebudowę dwóch przepustów w m. Cholewiana Góra,-zaprojektować wykonanie warstw bitumicznych,-zaprojektować odwodnienie drogi na wysokości parku,-zaprojektować przebudowę ścieku przykrawężnikowego, -zaprojektować przebudowę placów postojowych,-zaprojektować przebudowę chodnika na odcinki od początku opracowania do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1035R Cisów Las – Nowy Nart,-zaprojektować wykonanie przejść dla pieszych,-zaprojektować wykonanie zjazdów na posesje,-koncepcja dokumentacji projektowej musi uzyskać akceptację Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku,-w przypadku konieczności, wykonać dokumentację na przebudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej i elektrycznej,-w przypadku konieczności: uzyskać pozwolenie wodnoprawne, decyzję środowiskową i dokonać wszystkich niezbędnych uzgodnień (Wody Polskie, RDOŚ),-wykonać stały i tymczasowy schemat organizacji ruchu,-wykonać mapę do celów projektowych jeżeli będzie zachodziła taka konieczność.W związku z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, wymagającą zaangażowania osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie realizacja usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, nie musi polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach