Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1055L na terenie Gminy Piszczac

GMINA PISZCZAC ogłasza przetarg

 • Adres: 21-530 Piszczac, ul. Włodawska 8
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA PISZCZAC
  ul. Włodawska 8
  21-530 Piszczac, woj. lubelskie
  REGON: 030237635
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.piszczac.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1055L na terenie Gminy Piszczac
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.3. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie: Przebudowy drogi powiatowej nr 1055L Piszczac – Zachorów – dr. pow. nr 1056L od km 8+215 do km 8+915, odc. dł. 0,7 km”.4.4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym – dalej PFU (zał. Nr 1 do SWZ) zawierającej:a) projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);b) projekty wykonawcze dla całego zakresu zamówienia opracowane zgodnie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). - w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);c) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze). 2) uzyskanie wymaganych prawem oraz postanowieniami PFU decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsięwzięcia;3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (zgodnie z przesłankami wynikającymi z Prawa budowlanego),4) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ obejmujących w szczególności: a) Dostosowanie drogi do wymaganych parametrów technicznych dla drogi klasy Lb) Poszerzenie jezdni do 6,0 m z uwzględnieniem poszerzeń na łukach poziomychc) Przebudowa dwóch zatok autobusowychd) Budowa chodnika oraz dojść do peronów przystankowyche) Oczyszczenie rowów odwadniającychf) Uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomegog) Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych przylegających do drogiPrzyjęte parametry techniczne projektowanej do przebudowy drogi powiatowej:- Długość odcinka ok. 0,7 km- klasa drogi – L (lokalna)- grupa nośności podłoża G1- obciążenie ruchem – 100 kN/oś- kategoria ruchu – KR 2- konstrukcja nawierzchni: w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. ok 15 cm, w-wa wiążąca gr 5 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej, w-wa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej 4 cm- prędkość projektowa – Vp -40 km/h (obszar zabudowany)- liczba jezdni -1- liczba pasów ruchu jezdni – 2- szerokość jezdni 6,0 m- przekrój daszkowy – pochylenie 2%- szerokość poboczy 1,0 m z kruszywa 0/31,5mm i 0,5 m gruntowe dla przebudowy drogi- Parametry obiektów mostowych należy zastosować dla drogi klasy L.- chodnik prawostronny z kostki brukowej- zatoki autobusowe wg aktualnych wytycznych5) wykonanie obsługi geodezyjnej w tym wznowienie granic pasa drogowego w liniach rozgraniczających;6) Opracowanie operatu kolaudacyjnego.4.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:Warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych oraz robót określa Program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: „PFU”) - Załącznik Nr 1 do SWZ, oraz wzór umowy - Załącznik Nr 2 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.12.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:Gmina Piszczacul. Włodawska 8, 21-530 PiszczacBS Łomazy oddział Piszczacnr konta: 53 8037 0008 0130 0198 2000 0040z adnotacją: „Wadium – Znak sprawy: INW.271.5.2023”12.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.12.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.12.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowei płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodniez obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,b) kwotę wadium,c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.12.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowaw art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.12.7. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 6.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niżw okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę, która:− polegała na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej lub mineralno-bitumicznej− miała wartość minimum 500 000,00 zł brutto.2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:a) min. jedną osobą (pełniącą funkcję projektanta) posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej, których zakres uprawnia go do projektowania robót objętych przedmiotem zamówienia,b) min. jedną osobą (pełniącą funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówieniaDODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres i wartość robót (w tym rodzaj nawierzchni zastosowanej na drodze/drogach), aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.2) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.3) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r, poz. 2351 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania oraz zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu.4) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 6.1.4, ppkt 2) SWZ może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach