Przetargi.pl
Budowa silosowego magazynu na zboże w Gospodarstwie Doświadczalnym w Uhrusku.

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
  ul. Akademicka 13
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  REGON: 000001896
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://up.lublin.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa silosowego magazynu na zboże w Gospodarstwie Doświadczalnym w Uhrusku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa silosowego magazynu na zboże w Gospodarstwie Doświadczalnym w Uhrusku w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno Użytkowego2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno Użytkowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadiumw wysokości: 29.000,00 zł,2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 1 ustawy Pzp3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem „wadium w sprawie EZ-p.26.4.2023”.5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3pkt. 2)-4), wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.8. UWAGA!!! W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia z treści w/w dokumentu powinno jednoznacznie wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę składaną wspólnie przez Wykonawców. Tym samym dokument ten powinien identyfikować wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.9. Informacje dotyczące zwrotu wadium i okoliczności, w których wadium zostaje zatrzymane zostały określone w art. 98 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:A/ doświadczenie:Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:jedną robotę budowlaną (w ramach jednej umowy o roboty budowlane) o wartości co najmniej 500.000 zł. brutto, w zakres której wchodziła budowa silosowego magazynu o łącznej pojemności nie mniejszej niż 400 m3.B/ kwalifikacje zawodowe:Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające kwalifikacje zawodowe do1) projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej2) projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,3) projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych4) kierowania robotami budowlanymi branżowymi tj.:a/ do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeńb/ do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w przypadku posiadania kilku wymaganych uprawnień przez jedną osobę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach