Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków – Pląskowice – Dąbrowa – Rudzisko w km 0+830 – 1+430 na dł. 600 mb (odc. I), w km 2+010 – 3+000 na dł. 990 mb (odc. II) i w km 5+060 – 6+050 na dł. 990 mb (odc. III) Część 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków – Pląskowice – Dąbrowa – Gliny – Rudzisko – gr. woj. świętokrzyskiego – (Tomaszów) w km 0+830 – 1+430 na długości 600 mb (odc. I: Fałków )Część 2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków – Pląskowice – Dąbrowa – Gliny – Rudzisko – gr. woj. świętokrzyskiego – (Tomaszów) w km 2+010 – 3+000 na długości 990 mb (odc. II: Pląskowice)Część 3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków – Pląskowice – Dąbrowa – Gliny – Rudzisko – gr. woj. świętokrzyskiego – (Tomaszów) w km 5+060 – 6+050 na długości 990 mb (odc. III: Dąbrowa - Turowice)

Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Staszica
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 375 08 30 , fax. 41 37227 29
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich
  ul. Staszica 2
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 375 08 30, fax. 41 37227 29
  REGON: 29102012600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl/zdp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków – Pląskowice – Dąbrowa – Rudzisko w km 0+830 – 1+430 na dł. 600 mb (odc. I), w km 2+010 – 3+000 na dł. 990 mb (odc. II) i w km 5+060 – 6+050 na dł. 990 mb (odc. III) Część 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków – Pląskowice – Dąbrowa – Gliny – Rudzisko – gr. woj. świętokrzyskiego – (Tomaszów) w km 0+830 – 1+430 na długości 600 mb (odc. I: Fałków )Część 2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków – Pląskowice – Dąbrowa – Gliny – Rudzisko – gr. woj. świętokrzyskiego – (Tomaszów) w km 2+010 – 3+000 na długości 990 mb (odc. II: Pląskowice)Część 3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków – Pląskowice – Dąbrowa – Gliny – Rudzisko – gr. woj. świętokrzyskiego – (Tomaszów) w km 5+060 – 6+050 na długości 990 mb (odc. III: Dąbrowa - Turowice)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Część 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków – Pląskowice – Dąbrowa – Gliny – Rudzisko – gr. woj. świętokrzyskiego – (Tomaszów) w km 0+830 – 1+430 na długości 600 mb (odc. I: Fałków ) Część 2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków – Pląskowice – Dąbrowa – Gliny – Rudzisko – gr. woj. świętokrzyskiego – (Tomaszów) w km 2+010 – 3+000 na długości 990 mb (odc. II: Pląskowice) Część 3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków – Pląskowice – Dąbrowa – Gliny – Rudzisko – gr. woj. świętokrzyskiego – (Tomaszów) w km 5+060 – 6+050 na długości 990 mb (odc. III: Dąbrowa - Turowice) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania na Część 1 i/lub Część 2 i/lub Część 3 polegającego na: a) wykonanie robót budowlanych b) zapewnienie obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie c) uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń administracyjno-prawnych o ile takie będą wymagane do realizacji zadania Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określone w przedmiarze robót, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. -Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) czynności opisane w przedmiarze robót Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. a) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy, że osoby wykonujące czynności opisane w przedmiarze robót są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. 2.4.2.1 a) SIWZ wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 PLN. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 2.4.2.1 a) SIWZ lub zmiany sposobu zatrudnienia osób, zamawiający ma prawo od umowy odstąpić. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych zostały zawarte w dokumentacji technicznej. Wykonawca w składanej ofercie zobowiązany jest wykazać rodzaj i zakres robót jakie zamierza wykonać przy udziale podwykonawcy. Podwykonawstwo-Część 1 – 2 - 3 1) Zamawiający nie zastrzega, że Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielnie zamówienia . 3) Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie maja przepisy art. 143a do 143d ustawy. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą/ami lub dalszym/i podwykonawcą/ami wymaga zgody Zamawiającego. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierać: określenie stron, pomiędzy którymi jest zawierana; zakres zleconych robót budowlanych musi być tożsamy z zakresem prac wynikającym z zamówienia podstawowego termin wykonania i odbioru prac (w tym terminy odbioru częściowego i końcowego, itp. stanowiących podstawę wystawienia faktury), zgodny z terminami określonymi w niniejszej Umowie (harmonogramem robót);termin realizacji umowy nie może być dłuższy od terminu realizacji umowy zawartej z Zamawiającym. Wykonawca dokona odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę w terminie 7 dni od ich zgłoszenia. Podwykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię zgłoszenia do odbioru robót przedłożonych Wykonawcy wysokość wynagrodzenia / maksymalnej wartości umowy z tytułu wykonywanych robót i sposób płatności; wartość umowy nie może być wyższa niż to wynika z oferty Wykonawcy termin płatności za odebrane roboty od podwykonawcy, nie dłuższy niż 30 dni. obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane i jej zmiany na 7 dni przed terminem planowanego wprowadzenia podwykonawcy, zakaz zawierania umów o podwykonawstwo przed uzyskaniem akceptacji projektu umowy przez Zamawiającego; obowiązek przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo; Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w pkt. 4 powyżej. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. W przypadku, o którym mowa w pkt. 9 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt. 3 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Przepisy pkt. 2–9 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 12 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt. 12 powyżej Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 15 powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt. 12 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt. 12 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. W przypadkach, o których mowa w pkt.. 16, 9, 11 powyżej przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z powyższych zapisów upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ , Szczegółowej Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1a do SIWZ. Ilekroć w dokumentacji przetargowej przywołany jest konkretny materiał, wyrób lub urządzenie danej firmy należy to traktować jako wytyczną techniczno-jakościową i dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, wyrobów lub urządzenia - równoważnych o parametrach nie gorszych niż przywołane. Dotyczy to wszystkich branż wymienionych w dokumentacji przetargowej. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi, dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Wykonawca robót zobowiązany będzie do : - protokolarnego przejęcia od zamawiającego odcinka drogi, na którym realizowane będą roboty budowlane i/lub odcinka drogi - z chwilą jego przekazania Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za plac budowy, - bezpiecznego prowadzenia - wymagania określone w załączniku Nr 1b do SIWZ –Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym, - realizowania robót zgodnie z założoną technologią przy zastosowaniu materiałów, wyrobów, prefabrykatów, urządzeń dopuszczonych do wbudowania przy realizacji robót objętych zamówieniem . Warunki wykonania i odbioru robót określone są w załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik nr 1a do SIWZ . Roboty prowadzone będą przy uwzględnieniu Warunków prowadzenia robót w pasie drogowym określonych w załączniku Nr 1b do SIWZ. Wykonawca w składanej ofercie zobowiązany jest wykazać rodzaj i zakres robót jakie zamierza wykonać przy udziale podwykonawcy Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej miejsc, gdzie będą prowadzone roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca. W celu ustalenia szczegółów należy kontaktować się z panem Marcinem Zaborowskim, Panem Piotrem Makuchem tel. 41 375 08 50 (52) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. W sprawach dotyczących procedury przetargowej należy kontaktować się z Panem Grzegorzem Goleniem tel. 41 375 08 50 (52) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.7.17 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy oraz Kalkulację cenową w formie oryginału sporządzony i wypełniony odpowiednio według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 i 6a do SIWZ. W pkt. 3 formularza należy podać zaoferowany okres udzielonej gwarancji, rękojmi (w miesiącach) na wykonane roboty budowlane będące przedmiotem umowy. Termin gwarancji, rękojmi nie może być krótszy niż 60 miesięcy . Jeżeli wykonawca nie wpisze terminu udzielonej gwarancji, rękojmi zamawiający uzna, że wykonawca udzielił 60 miesięcy gwarancji, rękojmi. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji, rękojmi krótszy niż 60 miesięcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie załączy Formularza ofertowego i kalkulacji cenowej oferta zostanie potraktowana jako niezgodna z treścią SIWZ i zostanie odrzucona. b) Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ z zastrzeżeniem, że dokument o którym mowa w pkt. 5.1.4 SIWZ jeżeli dotyczy, c) uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa - o ile dotyczy d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach