Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 200 17 48 , fax. 41 344 51 45
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 17 48, fax. 41 344 51 45
  REGON: 29108712000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 0469T dr. kraj. Nr 74-Ćmińsk Kościelny-Kobylaki-Berlinka-Przyjmo-Pępice-Cierchy-Piaski-Skoki-Grzymałków-Gliniany Las-Ostre Górki-Smyków na odcinku Gliniany Las-granica powiatu kieleckiego długości 923,43 m, na terenie gminy Mniów. W ramach zadania przewidziano do wykonania m. in.: a) roboty rozbiórkowe; b) roboty ziemne; c) frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno; d) konstrukcję nawierzchni jezdni: - warstwa ścieralna z AC11S - 5 cm, - warstwa wiążąca z AC22W - 8 cm, - podbudowa zasadnicza z AC32P - 10 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, - podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm2.5MPa gr. 20 cm, - podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm1.5MPa gr. 15 cm; e) umocnienie na zjazdach gospodarczych: - warstwa z piasku zwykłego gr. 10 cm, - warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm; f) umocnienie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 40.000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100 zł.). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (ewentualnie umowę o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo), w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy); 2) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 3) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach