Przetargi.pl
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 28-200 Staszów, ul. Drogowców
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 158 643 110 , fax. 158 643 619
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
  ul. Drogowców 4
  28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie
  tel. 158 643 110, fax. 158 643 619
  REGON: 83041358000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.staszowski.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu jednego samochodu ciężarowego typu wywrotka . Przedmiot zamówienia obejmuje: a)nabycie jednego samochodu spełniającego wymagania (parametry i wyposażenie wymienione w załączniku Nr 1 do SIWZ), b)oddanie ww. samochodu Zamawiającemu do używania na czas określony tj. od dnia wydania do dnia przeniesienia własności, c) przeniesienie własności ww. samochodu na Zamawiającego po zakończeniu umowy leasingu, d) Oferowany samochód ciężarowy winien być nie starszy niż 2012 r. 2. Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców. 3. Wykonawca, wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawcy/ów, ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne działania. UWAGA: W przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisany jest w SIWZ lub jego załącznikach przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W SIWZ lub jego załącznikach we wszystkich pozycjach, w których występują znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania produktów równoważnych tzn. o nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych niż te, które posiadają produkty wskazane za pomocą znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła, szczególnego procesu, a zaproponowane rozwiązania gwarantują realizację zamówienia w zgodzie z SIWZ. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Ewentualne operowanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwami własnymi (konkretny producent - dostawca lub konkretny produkt) ma wyłącznie charakter przykładowy, i służy opisaniu pożądanego przez Zamawiającego standardu i określeniu właściwości oraz wymogów technicznych, jakościowych i użytkowych przedmiotu zamówienia. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty”, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawartych w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Materiały, rozwiązania proponowane w ofercie równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w SIWZ. Uznaje się bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, źródłem lub szczególnym procesem, który charakteryzuje produkty usługi. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub rozwiązania w postaci np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji opisanej powyżej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach