Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi woj. nr 213 do drogi woj. nr 218 – dojazdowej do podstrefy „Żarnowiec” Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
  ul. Pucka 11
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  REGON: 191686680
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zarzaddrogowy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi woj. nr 213 do drogi woj. nr 218 – dojazdowej do podstrefy „Żarnowiec” Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE NR 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1526G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 do Kartoszyna”ZADANIE NR 2: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1526G w miejscowości Tyłowo”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości:ZADANIE NR 1: 10 000 000,00 złZADANIE NR 2: 2 000 000,00 złUwaga: W przypadku składania oferty na dwa zadania Wykonawca winien spełnić warunek dla każdego zadania odrębnie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót o podobnym zakresie, złożoności (zamówienia, których przedmiotem była budowa, rozbudowa lub przebudowa drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej)ZADANIE NR 1: długości nie mniejszej niż 5,5 km każdaZADANIE NR 2: wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każdaUwaga 1: Przez jedno świadczenie Zamawiający rozumie jedną umowę, pojedyncze, odrębne zobowiązanie. Wykonawca nie może sumować kilku zamówień o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganego kilometrażu w przypadku zadania nr 1, czy wymaganej wartości w przypadku zadania nr 2.Uwaga 2: W przypadku składania oferty na dwa zadania Wykonawca winien spełnić warunek dla każdego zadania odrębnie.2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami:ZADANIE NR 1:kierownik budowy, a tym samym kierownik robót drogowych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;kierownik robót elektroenergetycznych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;kierownik robót telekomunikacyjnych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń.ZADANIE NR 2:kierownik budowy, a tym samym kierownik robót drogowych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;kierownik robót elektroenergetycznych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.Uwaga: W przypadku składania oferty łącznie na dwa zadania Wykonawca może wykazać się dysponowaniem tymi samymi osobami.Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają tę część zamówienia, do realizacji której te zdolności są wymagane.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach