Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej 4708 S – ul. Czesława Miłosza w Będzinie – etap II

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku ogłasza przetarg

 • Adres: 42-582 Rogoźnik, ul. Węgroda
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2877519, , fax. 32 2877885
 • Data zamieszczenia: 2019-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku
  ul. Węgroda 59
  42-582 Rogoźnik, woj. śląskie
  tel. 32 2877519, , fax. 32 2877885
  REGON: 27628737000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip-pzd.powiat.bedzin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej 4708 S – ul. Czesława Miłosza w Będzinie – etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przedmiotowej drogi na odcinku 530,89 mb. W stanie istniejącym, w miejscu inwestycji, znajduje się droga, która w większości posiada jezdnię z cegły klinkierowej, a na pozostałej części jezdnię bitumiczną wraz z utwardzeniem w postaci chodników z kostki brukowej lub płyt chodnikowych. Przewiduje się także przebudowę chodników na odcinku 730 mb oraz budowę kanalizacji deszczowej. Należy przebudować 3 stanowiska słupowe na słupy strunobetonowe, wymienić dwa przęsła linii napowietrznej oraz przewiesić istniejące przyłącza napowietrzne na projektowane słupy. 2. Zakres robót obejmuje: a) przebudowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego; b) przebudowę nawierzchni chodnika; c) przebudowę nawierzchni zjazdów; d) wykonanie ścieżki rowerowej; e) budowę kanalizacji deszczowej; f) formowanie zieleńca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 73 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). 1.1. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu 23.08.2019 r. o godz. 10:00. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący numer konta: Bank Spółdzielczy w Będzinie 92 8438 0001 0020 0639 2000 0030 z dopiskiem „Wadium w przetargu na zadanie „ Przebudowa drogi powiatowej 4708 S – ul. Czesława Miłosza w Będzinie – etap II”. Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 2.1 Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej można złożyć w następujący sposób: 2.1.1 W postaci papierowej w oryginalnym egzemplarzu. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów); lub 2.1.2 W oryginale w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez Platformę przetargową - w wydzielonym, odrębnym pliku (np. .pdf). Złożony dokument winien być oryginalnym dokumentem wadialnym - podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę tego dokumentu. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2.2 Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 2.7 lit. a niniejszego rozdziału SIWZ. 2.3 Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, zgodnie z zapisem punktu 2.2 niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2.6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i ust. 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć: 1. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. 2. Oświadczenia z art. 25a ustawy, które należy złożyć odpowiednio: - w postaci papierowej podpisane własnoręcznym podpisem - zgodnie z załącznikiem 2a oraz 3a – w przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę w postaci papierowej ALBO - w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zgodnie z załącznikiem 2b oraz 3b – w przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy przetargowej. 3. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1a lub a 1b do SIWZ. 4. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy złożony w formie pisemnej w postaci papierowej podpisany własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 5. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy przetargowej (jako wyodrębniony plik) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza. 6. Kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z wymaganiami rozdz. XXI niniejszej SIWZ. 7. Dowód wniesienia wadium: - w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej - składane w postaci papierowej - należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z pkt. 2.1. Rozdziału XVIII SIWZ; - w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej – składane w postaci elektronicznej poprzez Platformę przetargową - należy dołączyć do oferty wyodrębniony plik stanowiący załącznik składanej oferty, potwierdzający wniesienie wadium – zgodnie z pkt 2.2. Rozdziału XVIII SIWZ; - w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach