Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej 2774P w m. Miedzichowo ul. Poznańska – II etap

Powiat Nowotomyski ogłasza przetarg

 • Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 44 26 700 , fax. 614 423 589
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowotomyski
  Poznańska 33
  64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
  tel. 61 44 26 700, fax. 614 423 589
  REGON: 63127693700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatnowotomyski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej 2774P w m. Miedzichowo ul. Poznańska – II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe związane z modernizacją drogi powiatowej nr 2774P w m. Miedzichowo ul. Poznańska etap II - odcinek o długości 320 m od km 0+559,10 do km 0+879,10. Zakres robót obejmuje : - odtworzenie projektu i punktów wysokościowych, - roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, wytyczenie, oznakowanie tymczasowe itp - roboty rozbiórkowe, transport, załadunek, geodezja itp., - roboty ziemne, załadunek, transport, koryto, rowki itp.., - dostosowanie podłoża do posadowienia projektowanych konstrukcji, - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, - ustawienie elementów oporowych, ograniczających konstrukcję, - wykonanie podsypek, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni ścieralnych, - wykonanie elementów odwodnienia (jeśli projekt zakłada), - wykonanie regulacji zaworów, studni, studzienek itp., - roboty wykończeniowe ( oznakowanie, obsianie trawą, uporządkowanie terenu, inwentaryzacja geodezyjna itp.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. Standardy jakościowe zostały opisane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Zastosowane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zakres prac i odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje również: - opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2012r poz.1137 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 ze zm.), Wszelkie koszty będące wynikiem w/w uzgodnień i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca robót. Projekt tymczasowej organizacji ruchu winien uwzględniać bezpieczny ruch pieszych i funkcjonowanie komunikacji publicznej w czasie trwania budowy. - oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas budowy, - bieżącego wywozu materiałów nieużytecznych z terenu budowy, - ubezpieczenia budowy na czas jej realizacji, - uporządkowanie terenu po wykonywanych pracach, - wykonanie ewentualnych robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, - obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, - opracowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z umową. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej - zapoznał się z miejscem realizacji zadania oraz z warunkami związanymi z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. o Wykonawca ponosi wszelki koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi koszty dojazdu i powrotu sprzętu na wyznaczone w miejsca prac oraz koszty ewentualnych szkód poczynionych osobom trzecim, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji robót. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty minimum 36 miesięcznym okresem rękojmi. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji jednoczesnemu wydłużeniu ulega okres rękojmi. 3.7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 3.7.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek zatrudnienia o pracę nie dotyczy sytuacji w której, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonują powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 3.7.2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia a) czynności robotnika opisane w przedmiarze robót 3.7.3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 3.7.3.1. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. a) Roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, b) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób: oświadczenia zawierającego wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy (imię i nazwisko zatrudnionego, czas zatrudnienia, czas pracy, zakres obowiązków) pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń oraz kar umownych za podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych; c) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu aktualne pisemne oświadczenie że osoby przedstawione w wykazie pracowników są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, przedkładał dowody odprowadzania składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danym osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 3.7.3.2. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. a) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w § 4 ust. 2 i 3 umowy lub podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych, wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości w wysokości 2 000 zł. c) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę. a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego zał. nr 1, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z ww. dokumentów, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1 niniejszej SIWZ; c) kosztorys ofertowy zawierający wszystkie pozycje przedmiarów robót, sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej; e) zobowiązanie podmiotu trzeciego ( w formie oryginału) w przypadku gdy wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu korzysta z potencjału podmiotu trzeciego. 2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach