Przetargi.pl
sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych (długopisy, kredki, ołówki, zakreślacze i wskaźniki laserowe) do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8294440 , fax. 61 8294012
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8294440, fax. 61 8294012
  REGON: 12933300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych (długopisy, kredki, ołówki, zakreślacze i wskaźniki laserowe) do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy oraz Załączniku A do SIWZ. Załącznik A do SIWZ - poglądowe wizualizacje materiałów promocyjnych z logotypem, jakich oczekuje zamawiający. Wykonawca w formularzu cenowym zamówienia w kolumnie nr 3: „Nazwa i typ proponowanego asortymentu” wskaże pełną nazwę i symbol produktu jaki wycenia i jaki zostanie dostarczony oraz Wykonawca zgodnie z rozdz. 6 pkt 6.6 SIWZ załączy próbki artykułów promocyjnych tj. po jednej sztuce każdego artykułu opisanego w załączniku nr 2 - z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca dołącza próbki bez logotypów (wzór nadruku dowolny, z zachowaną techniką nadruku opisaną w SIWZ dla poszczególnych wzorów w porównywalnej wielkości w dowolnym kolorze). Próbki ww. artykułów promocyjnych będą dostarczone w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną logo i logotypy UAM w wersji wektorowych plików graficznych. W terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania wektorowych plików graficznych Wykonawca wykona wizualizację każdego z produktów zgodnie z wytycznymi SIWZ i przekaże ją drogą elektroniczną Zamawiającemu. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektów oznakowań Wykonawca wykona i dostarczy w terminie do 5 dni roboczych do Działu Promocji i Marketingu po 1 egzemplarzu próbnym każdego z artykułów w celu akceptacji do produkcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 24 1090 1362 0000 0001 3652 2885; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie gwarancji/poręczeń należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych UAM (pok. 303) a kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony formularz ofertowy, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – załącznik nr 1 do SIWZ wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 2 oświadczenie o niewykluczeniu – załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 3a (jeżeli dotyczy) Dowód wniesienia wadium pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach