Przetargi.pl
Wymiana instalacji elektrycznej i pieca akumulacyjnego w lokalach administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 5 części.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 598 55 00 , fax. 62 598 55 01
 • Data zamieszczenia: 0000-00-00
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
  ul. Dobrzecka 18
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 62 598 55 00, fax. 62 598 55 01
  REGON: 25052391600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbm.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana instalacji elektrycznej i pieca akumulacyjnego w lokalach administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 5 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej i pieca akumulacyjnego w lokalach administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 5 części: Część 1: Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 46 przy ul. Śródmiejskiej 35; Część 2: Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 15 przy ul. Stawiszyńskiej 8; Część 3: Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Franciszkańskiej 7; Część 4: Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 11 przy ul. Ogrodowej 3; Część 5: Dostawa i montaż pieca akumulacyjnego w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Chodyńskiego 3; 2. Zakres prac obejmuje między innymi: - demontaż dodatkowych elementów nie podlegających wymianie: łączników, dzwonków, gniazd wtykowych, opraw oświetleniowych, gniazd bezpiecznikowych, rur stalowych -płaszczowych, przewodów instalacji elektrycznej, odgałęźników, puszek, podstaw bezpiecznikowych, tablic izolacyjnych, - wykucie bruzd, ślepych otworów, przebić, - wymiana: zabezpieczeń przedlicznikowych (podstawy bezpiecznikowe, wkładek ograniczających, główek bezpiecznikowych), przodów WLZ, tablic licznikowych, - montaż: rur karbowanych giętkich, rozdzielni mieszkaniowych, w rozdzielniach zabezpieczeń (nadprądowych, różnicowo-prądowych, rozłączników izolacyjnych), rozłączników bezpiecznikowych, natynkowych wyłączników, gniazd wtyczkowych, wymiana puszek, wymiana odgałęźników instalacyjnych, wymiana przewodów instalacji elektrycznej, obsadzenie dodatkowych puszek, - demontaż i ponowny montaż liczników energii elektrycznej, - zaprawienie bruzd oraz przebić, - dostawa i montaż ogrzewacza akumulacyjnego o mocy minimum 4,0 kW z rozładowaniem dynamicznym i zewnętrznym regulatorem ładowania, - wykonanie prób i pomiarów całej instalacji elektrycznej, - sporządzenie protokółu z oględzin, prób i pomiarów. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ i załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w określonych poniżej wysokościach, dla poszczególnych części: na cześć 1: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), na cześć 2: 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych), na cześć 3: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych), na cześć 4: 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych). na cześć 5: 100,00 zł (słownie: sto złotych). Wykonawca wnosi wadium w wysokości przewidzianej dla części, której dotyczy składana przez niego oferta. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, może wnieść wadium osobno dla każdej części, jak i łącznie z wyraźnym zaznaczeniem jakich części wniesione wadium dotyczy. 2. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca w terminie 3 od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. 2. Wykonawca może złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 wraz z ofertą w przypadku, gdy nie należy do żadnej grupy kapitałowej, co znajdzie odzwierciedlenie w treści składanego oświadczenia. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. 3.kosztorys ofertowy, sporządzony oddzielnie dla każdej części zamówienia, na które zostanie złożona oferta, opracowany zalecaną metodą kalkulacji uproszczonej, 4. Stawkę roboczogodziny, narzuty procentowe, które zostały przyjęte do wyceny robót, 5. Zestawienie M(materiałów) i S(sprzętu) wraz z ich cenami jednostkowymi. 6. W przypadku gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienie) wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy (w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach