Przetargi.pl
Przebudowa drogi nr 16 w Leśnictwie Stawki

Nadleśnictwo Gościeradów ogłasza przetarg

 • Adres: 23275 Gościeradów, Gościeradów Folwark
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 158 381 174 , fax. 158 381 102
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Gościeradów
  Gościeradów Folwark
  23275 Gościeradów, woj. lubelskie
  tel. 158 381 174, fax. 158 381 102
  REGON: 83001773600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.goscieradow.lublin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi nr 16 w Leśnictwie Stawki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi nr 16 w Leśnictwie Stawki”. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi leśnej, wewnętrznej położonej w Leśnictwie Stawki. Teren objęty projektem stanowi część pasa istniejącej drogi leśnej o szerokości 3,0 do 3,5 m. Teren przylegający do drogi okalają lasy, których pojedyncze drzewa wrastają i koliduje ze skrajnią drogową oraz z poboczami. Nawierzchnia w części istniejącej drogi wykonana jest z materiału, który wskutek eksploatacji został zniszczony i nie nadaje się do przenoszenia ruchu generowanego wywozem drewna. Na części drogi występuje nawierzchnia gruntowa oraz częściowo utwardzona tłuczniem. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: - wytyczenie podstawowych elementów drogi, - karczowanie pozostałych korzeni i krzewów, - zdjęcie warstwy humusu na poboczach i bliskim sąsiedztwie drogi w zasięgu planowanych robót drogowych, - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie przepustu i odtworzenie rowów, - wykonanie nawierzchni podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego 0/63 mm o grubości po zagęszczaniu 25 cm, - wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 mm o grubości po zagęszczaniu 10 cm, w przypadku nie uzyskania zamkniętej struktury jezdni, należy przeprowadzić miałowanie jezdni przy użyciu miału kamiennego frakcji 0-4 mm, (dopuszczalna jest również frakcja 0-8 mm), połączone z wałowaniem walcem statycznym ogumionym, - wykonanie poboczy ziemnych. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną. Materiały winny posiadać atesty techniczne oraz odpowiadać ustaleniom odnośnych norm. Roboty budowlane powinny być prowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP, p.poż oraz obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 23 500,00 zł. (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych ). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia 04.06.2018r. godz. 10.00 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank: BGŻ O/Stalowa Wola Nr rachunku: 78 2030 0045 1110 0000 0058 7200 Tytuł przelewu: „Przebudowa drogi nr 16 w Leśnictwie Stawki” 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wnoszone w formie dokumentów, o których mowa w pkt. 13.3 ppkt 2)-5), należy złożyć w oryginale w kasie Zamawiającego – pokój nr 10 w terminie przewidzianym na składanie ofert. Kasa czynna jest w godzinach od 07:00 do 15:00. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oryginałów ww. dokumentów wadialnych wraz z ofertą w sposób umożliwiający ich późniejsze odłączenie od oferty i złożenie przez Zamawiającego w kasie oraz zwrot zgodnie z zapisami ustawy Pzp. 7. Wniesienie wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń niezgodnych z ustawą Pzp, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw przysługujących Zamawiającemu, zgodnie z zapisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie odrzucona. 9. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, w treści dokumentu powinno zostać zawarte zobowiązanie odpowiednio podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 16. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 17. W zakresie wadium obowiązują uregulowania określone w art. 45 i 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualna polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 100 000,00 zł. (jeden milion sto tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach