Przetargi.pl
„Remont budynku Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie”

Miasto Dęblin ogłasza przetarg

 • Adres: 08530 Dęblin, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 883-00-01 , fax. 081 880-19-11
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Dęblin
  ul. Rynek 12
  08530 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 081 883-00-01, fax. 081 880-19-11
  REGON: 43101941900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deblin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont budynku Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie o powierzchni użytkowej 1006 m2. 1) Zakres robót obejmuje prace remontowe wyłącznie wewnątrz budynku w tym w szczególności: a) roboty rozbiórkowe, b) wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, c) roboty murarskie, uzupełnienie tynków i zagruntowanie, d) wydzielenie kabin sanitarnych z płyt HPL, e) malowanie ścian, f) wykonanie podłóg z zastosowaniem terakoty, gresu, paneli o wysokiej klasie ścieralności, g) remont podłogi betonowej – czyszczenie, uzupełnienie ubytków oraz pomalowanie emulsją epoksydową, h) wymianę drzwi, i) wykonanie sceny trwałej, drewnianej i składanej, j) wykonanie ścianki przesuwnej na szynie podwieszonej do sufitu, k) układanie płytek glazury na ścianie, l) wymiana parapetów wewnętrznych, m) szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa – załącznik nr 8 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do obliczenia ceny oferty – załącznik nr 10 do SIWZ. UWAGA: Zadanie nie obejmuje prac na zewnątrz budynku oraz wymiany okien.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach