Przetargi.pl
Przebudowa drogi nr 112469L w miejscowości Łuszczów Drugi, przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 412 w miejscowości Świdniczek, przebudowa (modernizacja) drogi nr 112539L w miejscowości Turka - etap pierwszy oraz przebudowa ciągu dróg gminnych: Świdnik Duży Drugi droga nr 107372L, Świdnik Duży Drugi droga nr 106117L, Kolonia Świdnik Mały droga nr 106117L - etap pierwszy

Gmina Wólka ogłasza przetarg

 • Adres: 20-258 Lublin, Jakubowice Murowane
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200 , fax. +48(81) 7465001
 • Data zamieszczenia: 2020-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wólka
  Jakubowice Murowane 8
  20-258 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200, fax. +48(81) 7465001
  REGON: 43102015000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wolka.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi nr 112469L w miejscowości Łuszczów Drugi, przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 412 w miejscowości Świdniczek, przebudowa (modernizacja) drogi nr 112539L w miejscowości Turka - etap pierwszy oraz przebudowa ciągu dróg gminnych: Świdnik Duży Drugi droga nr 107372L, Świdnik Duży Drugi droga nr 106117L, Kolonia Świdnik Mały droga nr 106117L - etap pierwszy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi nr 112469L w miejscowości Łuszczów Drugi, przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 412 w miejscowości Świdniczek, przebudowa (modernizacja) drogi nr 112539L w miejscowości Turka - etap pierwszy oraz przebudowa ciągu dróg gminnych: Świdnik Duży Drugi droga nr 107372L, Świdnik Duży Drugi droga nr 106117L, Kolonia Świdnik Mały droga nr 106117L - etap pierwszy. Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części, zgodnie z art. 36aa ustawy. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia, na które będzie udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. Ilość części, na które będą podpisane umowy zależy przede wszystkim od zaoferowanych cen i posiadanych przez zamawiającego środków. Poniżej wymienione są główne cechy przedmiotu zamówienia i przybliżone ilości: 1.1. Część pierwsza zamówienia - „Przebudowa drogi nr 112469L w miejscowości Łuszczów Drugi” swoim zakresem obejmuje w szczególności: - przebudowę drogi na odcinku od km 0+008,30 do km 0+525,67 o nawierzchni bitumicznej, szerokości jezdni 5,0 m, z poboczami utwardzonymi kruszywem szerokości 0,75m, - przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami wewnętrznymi, - utwardzenie zjazdów indywidualnych kruszywem łamanym, - wykonanie oznakowania pionowego, - regulacja wysokościowa wszystkich istniejących zasuw wodociągowych w pasie drogowym (nie ujęte w przedmiarze), i zabezpieczenie elementów uzbrojenia sieci telekomunikacyjnej i energetycznej (zabezpieczenie rurami dwudzielnymi), - wykonanie elementów odwodnienia (przepusty, rowy), - wykonanie robót rozbiórkowych oraz przestawienie ogrodzeń (ok. 70m). Orientacyjne ilości: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5 cm na podbudowie z kruszywa gr. 20cm i warstwie piaskowo-cementowej gr. 15cm - około 3105m2, - pobocza utwardzone kruszywem łamanym około 782m2, - zjazdy indywidualne utwardzone kruszywem łamanym około 299m2 - humusowanie i obsianie terenu mieszanką traw - około 460m2, - przepust rurowy na materacu z geowłókniny śr. 60 cm - około 10m, - około 17szt. znaków drogowych na 12 słupkach stalowych. Część pierwsza zamówienia realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 1.2. Część druga zamówienia - „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 412 w miejscowości Świdniczek” swoim zakresem obejmuje w szczególności: - przebudowę drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+094 o nawierzchni bitumicznej, szerokości jezdni 3,5 m, z poboczami utwardzonymi kruszywem szerokości 0,25m, - poszerzenie istniejącej drogi z szerokości 3,2m do 3,5m, - wykonanie oznakowania pionowego, Orientacyjne ilości: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm, na warstwie wyrównawczej AC16W 50/70 gr. min. 3cm, - około 329m2, - podbudowa na poszerzeniach z kruszywa łamanego gr. 20 cm na warstwie piaskowo-cementowej gr. 15cm - około 82,4 m2, - pobocza i zjazdy utwardzone kruszywem łamanym około 67m2, - humusowanie i obsianie terenu mieszanką traw - około 94m2. 1.3. Część trzecia zamówienia - „Przebudowa (modernizacja) drogi nr 112539L w miejscowości Turka - etap pierwszy” swoim zakresem obejmuje w szczególności: - przebudowę drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+400 o nawierzchni bitumicznej (tylko warstwa wiążąca), szerokości jezdni 5,0 m, z poboczami utwardzonymi kruszywem szerokości 0,75m, - poszerzenie istniejącej drogi do szerokości jezdni 5,0m, - wykonanie oznakowania pionowego, - regulację wysokościową wszystkich studni kanalizacji sanitarnej występujących w pasie drogowym na przebudowywanym odcinku (niezależnie od ilości podanych w przedmiarze). Orientacyjne ilości: - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 8cm na warstwie wyrównawczej i doziarniajacej wymieszanej recyklerem na gł. 25cm z istniejącą podbudową- około 2040m2, - dodatkowa podbudowa na poszerzeniach z kruszywa betonowego gr. 20 cm - około 1275m2, - pobocza i zjazdy utwardzone kruszywem łamanym, - humusowanie i obsianie terenu mieszanką traw - około 350m2. Dokumentacja projektowa obejmuje również odcinki dróg, które nie są objęte niniejszą częścią zamówienia. Bieżący etap pierwszy budowy przeznaczony obecnie do realizacji obejmuje odcinek drogi od km 0+000 do km 0+400. Bieżący etap nie obejmuje warstwy ścieralnej asfaltobetonu. 1.4. Część czwarta zamówienia - „Przebudowa ciągu dróg gminnych: Świdnik Duży Drugi droga nr 107372L, Świdnik Duży Drugi droga nr 106117L, Kolonia Świdnik Mały droga nr 106117L - etap pierwszy” swoim zakresem obejmuje w szczególności: - przebudowę drogi na odcinku od km 0+829,93 do km 1+222,14 o nawierzchni bitumicznej, szerokości jezdni 3,5 m, z poboczami utwardzonymi kruszywem szerokości 0,75m, - przebudowę skrzyżowania z drogą wewnętrzną, - wykonanie lokalnych poszerzeń istniejącej drogi, - utwardzenie zjazdów indywidualnych kruszywem łamanym oraz przebukowanie istniejących zjazdów z kostki brukowej, - wykonanie częściowej rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej, podbudowy i znaków drogowych, - odmulenie przepustu drogowego i wykonanie elementów odwodnienia (ścieki korytkowe) - regulację wysokościową wszystkich studni kanalizacji sanitarnej i zasuw wodociągowych występujących w pasie drogowym na przebudowywanym odcinku (niezależnie od ilości podanych w przedmiarze), - wykonanie oznakowania pionowego i ogrodzeń segmentowych. Orientacyjne ilości: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3 cm, na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 3 cm, na warstwie wyrównawczej z kruszywa łamanego gr. min. 8cm - około 1830 m2, - dodatkowa podbudowa na poszerzeniach i w miejscach wymiany podbudowy z kruszywa gr. 20cm na warstwie piaskowo-cementowej gr. 15cm - około 1071 m2, - pobocza i zjazdy utwardzone kruszywem łamanym gr. 15cm - około 884m2, - przebukowanie istniejących zjazdów z kostki brukowej - około 46m2, - ściek korytkowy z elementów prefabrykowanych na ławie betonowej z oporem - około 87m, - humusowanie i obsianie terenu mieszanką traw - około 451m2, - około 18szt. znaków drogowych na 30 słupkach stalowych - ustawienie ogrodzeń segmentowych - około 18m. Dokumentacja projektowa obejmuje również odcinki dróg, które nie są objęte niniejszą częścią zamówienia. Bieżący etap pierwszy budowy przeznaczony obecnie do realizacji obejmuje odcinek od km 0+829,93 do km 1+222,14. 2. Przedmiot zamówienia dla części zamówienia nr 3 i 4 obejmuje wykonanie na koszt wykonawcy monitoringu wizyjnego (kamerowanie) z zapisem na płycie DVD sieci kanalizacyjnej występującej w pasie drogowym przed rozpoczęciem robót (siec oczyszczona przez zamawiającego) i po zakończeniu robót. W przypadku, gdy monitoring potwierdzi, że do kanalizacji trafiły odpady z budowy drogi, zamawiający odmówi odbioru inwestycji do czasu oczyszczenie kanalizacji i wykazania przy pomocy kolejnego monitoringu, że zanieczyszczenia zostały usunięte. Wykonawca może zrezygnować z wykonania pierwszego monitoringu przed rozpoczęciem robót, jednak bierze wtedy odpowiedzialność za ewentualne istniejące zanieczyszczenia. W przypadku, gdy monitoring przed rozpoczęciem robót wykaże zanieczyszczenia, zamawiający oczyści cieć i dokona kolejnego monitoringu na własny koszt. 3. Przedmiot zamówienia dla wszystkich części zamówienia obejmuje również sporządzenie na własny koszt przez wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót (w tym ponoszenie wszelkich opłat). Zamawiający nie będzie naliczał opłat za zajecie pasa drogowego na czas robót. Przedmiot zamówienia obejmuje również zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, sporządzenia wykazu zmian gruntowych jeśli takie wystąpią oraz odtworzenie ewentualnych punktów osnowy geodezyjnej. Wykonawca ponosi również ewentualne koszty związane z odbiorem technicznym robót przez zarządców sieci. Nadmiary gruntu do zagospodarowania przez wykonawcę we własnym zakresie. 4. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy (kryterium oceny ofert).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy w formie pisemnej (wg załącznika do siwz) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. Oświadczenie stanowi część formularza ofertowego. W przypadku długiej listy podwykonawców wykonawca może dołączyć odrębne oświadczenie. 3. Opis „rozwiązań równoważnych" potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia -w sytuacji, gdy wykonawca oferuje rozwiązania równoważne. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty lub rejestrów ogólnie dostępnych. 6. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach