Przetargi.pl
Przebudowa drogi na dz. nr 266, 147/2, 321 oraz utwardzenie terenu na dz. nr 146/2 w miejscowości Lubanowo

Gmina Banie ogłasza przetarg

 • Adres: 74-110 Banie, ul. Skośna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 166 381 , fax. 914 166 353
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Banie
  ul. Skośna 6
  74-110 Banie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 166 381, fax. 914 166 353
  REGON: 53339200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.banie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi na dz. nr 266, 147/2, 321 oraz utwardzenie terenu na dz. nr 146/2 w miejscowości Lubanowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. ROBOTY POMIAROWE I GEODEZYJNE 1 D-01.01.01a Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym. Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej km 0,276 jezdnia i chodnik 0,260+0,016 km 0,276 2. WYKONANIE PIESZOJEZDNI o szer. 3m 2 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm m2 38,5 11,0*3,50 m2 38,5 3 D-04.04.02 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne oraz spulchnienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI m2 788 jezdnia z rozjazdami 260,0*3,0+4*2,0 m2 788 4 D-08.01.01 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 40x40cm pod i ławy krawężnikowe m 536 jezdnia 2*260,0+2*8,0 m 536 5 D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod krawężniki i oporniki m3 32,16 jezdnia (2*260,0+2*8,0)*0,06 m3 32,16 6 D-08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej m 520 260,0*2 m 520 7 D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające lub wtopione na podsypce cementowo-piaskowej m 16 jezdnia 2*8,0 m 16 8 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm m2 788 jezdnia z rozjazdami 260,0*3,0+4*2,0 m2 788 9 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem KOSTKA NIEFAZOWANA m2 788 jezdnia z rozjazdami 260,0*3,0+4*2,0 m2 788 10 D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych szt 3 11 D-06.03.01 Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym na szer. 1m z dowozem gruntu. Grubość 10-15cm z zagęszczeniem m2 520 260*2*1,0 m2 520 3. WYKONANIE CHODNIKA o szer.2m 12 D-08.01.01 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 40x40cm pod ławy krawężnikowe m 18 chodnik 16,0+2,0 m 18 13 D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod krawężniki i oporniki m3 1,08 krawężnik chodnika (16,0+2,0)*0,06 m3 1,08 14 D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające lub wtopione na podsypce cementowo-piaskowej m 18 chodnik 16,0+2,0 m 18 15 D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 16 zewnętrzna str. chodnika 16 m 16 16 D-04.01.01 Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV m2 32 16,0*2,0 m2 32 17 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm m2 32 16,0*2,0 m2 32 18 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem KOSTKA NIEFAZOWANA m2 32 16,0*2,0 m2 32 19 D-06.03.01 Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym na szer. 1m z dowozem gruntu. Grubość 10-15cm z zagęszczeniem m2 18 16,0*1,0+2,0*1,0 m2 18 4. URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE I ZNAKI DROGOWE 20 D-07.06.01 Ustawienie słupków blokujących U-12c odkręcanych od fundamentu z zabetonowaniem w gruncie szt 6 21 D-07.01.01 Wykonanie oznakowanie poziomego grubowarstwowo, chemoutwardzalne - znak P-10 /przejście przez jezdnię/ m2 12 22 D-07.02.01 Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych fi 50-70mm szt 4 23 D-07.02.01 Zakup i montaż znaków drogowych średnich na gotowych słupkach; znaki D6x2,T27x2,B2x2 szt 6
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony druk oferty (załącznik nr 1 do SIWZ); 2) stosowne Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru; 3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 4) kosztorysy ofertowe. Dokumenty składane w terminie 3 dni: W terminie 3 dni, od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji na stronie internetowej dotyczących: 1) kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach - Wykonawca przekłada oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach