Przetargi.pl
Transport uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Choszczno z ich miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w okresie od 01.09.2020 r. do 30.10.2020 r

Gmina Choszczno - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie ogłasza przetarg

 • Adres: 73-200 Choszczno, ul. Wolności
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 95 765 93 85 , fax. +48 95 765 93 85
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Choszczno - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie
  ul. Wolności 24
  73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48 95 765 93 85, fax. +48 95 765 93 85
  REGON: 21036538300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.choszczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Choszczno z ich miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w okresie od 01.09.2020 r. do 30.10.2020 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Choszczno z ich miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w okresie od 01.09.2020 r. do 30.10.2020 r. Zamówienie zostało podzielone na cztery części: część 1: Transport uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Choszczno z miejsca zamieszkania do szkoły. część 2: Transport uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Choszczno z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach (adres: ul. Janusza Korczaka 53, 72-010 Police). część 3: Transport uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Choszczno z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Suliszewie (adres: ul. Zwycięstwa 28, 73-222 Suliszewo). część 4: Transport uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Choszczno z miejsca zamieszkania do Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek" w Barlinku (adres: ul. Henryka Sienkiewicza 15, 74-320 Barlinek) i Laskowie (adres: Laskowo 16,74-210 Przelewice).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy (dotyczy wszystkich części zamówienia), spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach