Przetargi.pl
Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Trzciano

Nadleśnictwo Kwidzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 82-500 Kwidzyn, Braterstwa Narodów 67
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Kwidzyn
  Braterstwa Narodów 67
  82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie
  REGON: 170051882
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Trzciano
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowy drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kruszywa w leśnictwie Trzciano położonej na działkach ewidencyjnych 220703_2.0004.164/5; 20703_2.0004.183/3; 220703_2.0023.187/2 należących do Nadleśnictwa. Szczegółowy opis przedmiotu umowy i zakres robót do wykonania określają: Projekt budowlany, STWiOR oraz Przedmiar robót – załącznik nr 10 do SWZ. Przedmiar robót, który należy traktować wyłącznie pomocniczo, Wykonawca do oszacowania robót musi posługiwać się projektem budowlanym, który jest podstawą opisu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek sprawdzić zakres i rodzaj robót i uwzględnić powyższe w oferowanej cenie ryczałtowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach