Przetargi.pl
PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE BAŻANTARNIA - II ETAP

PGL LP Nadleśnictwo Krotoszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Wiewiórowskiego 70
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 7253268 , fax. 62 7253435
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PGL LP Nadleśnictwo Krotoszyn
  ul. Wiewiórowskiego 70 70
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 62 7253268, fax. 62 7253435
  REGON: 25002775500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krotoszyn.poznan.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE BAŻANTARNIA - II ETAP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wg dokumentacji opracowanej przez pracownię projektową RDK PROJEKT Robert Grodecki z siedzibą we Wrocławiu robót budowlanych polegających na przebudowie drogi leśnej w leśnictwie Bażantarnia. Przebudowa ma na celu dostosowanie parametrów technicznych drogi w zakresie przekroju i konstrukcji jezdni do przeniesienia obciążeń ruchu pojazdów wysokotonażowych uczestniczących w transporcie drewna oraz umożliwienia dojazdu pojazdów specjalnych na wypadek zagrożenia pożarem. Zakres prac obejmuje: przebudowę nawierzchni drogi, przebudowę zjazdów, budowę mijanek, odtworzenie istniejącego systemu odwodnienia (remont oczyszczenie rowów przydrożnych, wymiana przepustów). W ciągu istniejącej drogi występują liczne koleiny i wypłukania istniejącej nawierzchni, spowodowane częściowo brakiem systemu odwodnienia oraz zawyżonymi poboczami. Odwodnienie drogi w rejonie planowanej inwestycji realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni jezdni do istniejących rowów przydrożnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100) Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: a.w pieniądzu b.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c.gwarancjach bankowych, d.gwarancjach ubezpieczeniowych, e.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr konta Bank Zachodni WBK S.A. Krotoszyn 87 1090 1157 0000 0000 1501 5286 z adnotacją Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Bażantarnia - etap II. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Dokument potwierdzający jego wniesienie musi być załączony do oferty lub dostarczony Zamawiającemu przed terminem otwarcia ofert. Dowodem wpłaty wadium w pieniądzu jest potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu. Za moment wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się moment uznania rachunku zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużenie okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_krotoszyn/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach