Przetargi.pl
Przebudowa drogi leśnej nr 0709 w leśnictwie Rudniki

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz ogłasza przetarg

 • Adres: 42-470 Siewierz, Łysa Góra
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6742957, 6742958 , fax. 326 741 160
 • Data zamieszczenia: 2022-01-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz
  Łysa Góra 6
  42-470 Siewierz, woj. śląskie
  tel. 032 6742957, 6742958, fax. 326 741 160
  REGON: 27253593100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://siewierz.katowice.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi leśnej nr 0709 w leśnictwie Rudniki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Siewierz,31.08.2015r. Zn. spr. SA. 2100.03.2015.AH Określenie przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest PRZEBUDOWA DROGI NR 0709 W LEŚNICTWIE RUDNIKI Zamierzenie budowlane polega na: - usunięciu warstwy zalegającego humusu w bezpośrednim sąsiedztwie drogi –zawyżone pobocza - oczyszczeniu mechanicznym istniejącej nawierzchni, - wyrównanie kruszywem istniejącej nawierzchni (droga) - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa, - wykonanie nawierzchni z kruszywa dolomitowego 0-31,5 (droga, mijanka, zjazd) z zamiałowaniem kruszywem 0-4 na gr. 0,5-1cm - oczyszczenie skarp, poboczy i dna rowów z istniejących zarośli oraz istniejącego drzewostanu, - uzupełnieniu poboczy materiałem nasypowym (pobocza ziemne). Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót . 2.Wykonawca ponadto będzie zobowiązany do : a) oznakowania terenu budowy i zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń bhp, b) wykonania niezbędnych badań, prób, i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenie zamawiającego w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót, c) bieżącego zgłaszania do odbioru robót zanikających, dokonywania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, d) zapewnienie uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, e) usuwania na bieżąco zbędnych materiałów , odpadów i śmieci, f) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, g) doprowadzenie dróg dojazdowych do stanu pierwotnego a w przypadku uszkodzeń istniejącej sieci uzbrojenia terenu do niezwłocznej naprawy uszkodzeń na koszt własny, h) wykonania innych niezbędnych prac których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 3. W trakcie robót wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały do akceptacji koordynatorowi ze strony Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem. 5. Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym w celu koordynowania prawidłowego przebiegi prac oraz wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 6.Wykonawcy w celu prawidłowego przygotowania oferty zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie, 7. Szczegółowy zakres robót zostanie ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym opracowanym na podstawie kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wytycznych Zamawiającego i będzie stanowił załącznik do umowy. 8. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot umowy nie mniejszy niż 48 miesięcy licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu końcowego bezusterkowego odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach