Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w Srebrnej Górze

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-120 Wapno, Solna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 611 459 , fax. 672 611 019
 • Data zamieszczenia: 2021-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  Solna 1/3
  62-120 Wapno, woj. wielkopolskie
  tel. 672 611 459, fax. 672 611 019
  REGON: 54632500000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w Srebrnej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje wykonanie robót przygotowawczych, roboty ziemne - wykopy, podbudowa, nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA 16 DTS o grubości 5 cm,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach